Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

abc-2.jpg

Praktisk info fra A-Å

ABC

Afdelingsmøder – møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. 

Aflevering og afhentning – Skolen er åben fra kl. 7.00 – 17.00. Mellem kl. 7.00 – 8.00 man kan aflevere børnene til skolens morgenåbner. Undervisningen starter kl. 8.10. Det er en god idé at komme 5-10 min. før første undervisningstime, da der erfaringsmæssigt går noget tid med at sige hej til kammeraterne. Dette gælder selvfølgelig også børn, der ikke bliver fulgt til skole. Lærere og ledelse holder formiddagsmøde i personalerummer dagligt fra kl. 9.45-10.00.

Man kan vælge at skrive afhentiningstidspunkt, H (som står for Hentes), GS (som står for Gå Selv) eller hvem der henter på gå-hjemsedlen. Husk at sige farvel til en FTO voksen når I går, samt streg jer ud på ”gå-hjemsedlen”.

Arbejdsweekender - Vedligeholdelse af skolen påhviler teknisk serviceleder i samarbejde med forældrene. Det er vedligeholdelsesudvalget (et forældeudvalg), der sætter dato for arbejdsweekender. Man skal deltage minimum 1 gang årligt. Vi afholder 3 arbejdsweekender og en eftermiddag om året.

Asfaltbanen – tidligere legeplads, nu parkeringsplads til skolens medarbejdere.

Brand  - Skolen gennemfører varslede og uvarslede brandøvelser regelmæssigt.

Brandslukning – der findes brandslukningsmateriel følgende steder:

-      Ved musiklokalet (pulverslukker)

-      Ved børnehaveklassen (pulverslukker)

-      I fysik-lokalet (pulverslukker og brandtæppe)

-      I sløjdlokalet (pulverslukker og brandtæppe)

-      I Fjeldhytten (pulverslukker)

-      I værkstøjsskuret (pulverslukker)

-      Ved bordtennisbordet i kælderen (pulverslukker)

-      I mellemgangen ned til storrummet (Brandslange)

-      I køkkenet (pulverslukker og brandtæppe)

Børne- og elevråd – Vi har børne-/elevråd i hver afdeling. Vi kalder det børneråd i lille- og mellemafdelingen og elevråd i overbygningen. Der er valg til børne-/elevrådet hvert år efter sommerferien og hver klasse har to børn siddende som repræsentanter i rådet. Der bliver afholdt ét møde pr. måned, hvor der bliver diskuteret emner der er taget fra klassemøder, samt emner som børne-/elevrådet finder relevante at diskutere.

Børnerådet er et vigtigt organ for børnenes demokratiske dannelse.

Børnehusmøde - Der afholdes børnehusmøde for alle elever på skolen (i rytmiksalen)  en gang om måneden. Her kan eleverne tage emner op, som er relevante for hele skolen. 6.kl. styrer børnehusmøderne, de er mødeledere og står for dagsordenen. På hvert husmøde er der nyt fra børnehaveklassen og én anden klasse, efterlysninger og vi synger fødselsdagssang for alle dem der har haft fødselsdag den måned. Derefter er der underholdning, hvor klasserne på skift optræder. Forældre er velkomne.

Bålhuset – skur med bålsted

Cykler – Godt, miljøvenligt transportmiddel, der formindsker morgentrafikken på Skovbovænget. Skal parkeres i cykelstativet ved parkeringspladsen eller i det indrammede område ved Mellemafdelingen og Overbygningen. Husk at tage cykler med hjem om aftenen og i weekenderne – skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne cykler! Og vi kan ikke garantere for deres sikkerhed!

Alle – også de voksne – ifører sig cykelhjelm, når vi tager på cykelture arrangeret af skolen/FTO.

Den grønne Ged – klubbens fællesområde, her er cafe og billardbord.

Drikkevarer - Barnet skal ikke medbringe drikkevarer til frokost. Der bliver serveret koldt vand hver dag til frokost og til eftermiddagsmaden i FTO. På varme dage er det en god ide med en drikkedunk i tasken. 

Engelsk - Engelskundervisningen starter i 1. kl. (1 lektion ugentligt).

Egernby – område mellem træer, hvor der bygges huler

Fastelavn – Fest for alle børn og personalet. Alle møder udklædt. Der synges sange, vises kostumer, slås katten af tønden og klasserne i mellemafdelingen har ansvaret for boder med slik, is og sodavand.

Ferielukning - FTO er lukket 3 uger i sommerferien (sidste tre uger af juli), efterårsferien, det meste af juleferien, i vinterferien og dagene før påske. Se kalenderen: forældreintra->information->aktivitetskalender. 

Ferie afholdt uden for skoleferierne – hvis I overvejer at holde ferie med jeres børn udenfor de ordinære skoleferier, bedes I overveje følgende:

 1. Først og fremmest tilrettelægger skolens medarbejdere undervisningen med udgangspunkt i, at eleverne opholder sig på skolen i undervisningstiden.. Det er også på skolen, elevens sociale kompetencer udvikles sammen med kammerater og lærere. Mange af skolens aktiviteter er afhængige af, at eleverne er til stede og udfører deres del af arbejdet (projektarbejde, gruppearbejde, musik-arrangementer, teaterstykker – herunder fx loppestykket – lejrskoler mm.)
 2. Hold derfor ferie med børnene indenfor de ordinære skoleferier.
 3. Hvis en elev skal holde ferie udenfor skoleferierne (mere end 3 dage), giv da venligst besked både til klasselærer og skoleleder.
 4. Skolen kan ikke holdes ansvarlig for undervisning, hvis eleven er på ferie i skoletiden = forældrene er selv ansvarlige for undervisning og lektier i den pågældende periode. Lærerne har ikke pligt til at tilrettelægge særlig undervisning eller lektier i et ferie-fravær, som forældrene selv er ansvarlige for.
 5. Hvis I overvejer at holde ferie udenfor skoletiden, så vær ekstra opmærksom på, om jeres barn i forvejen har mange sygedage, har svært ved at lære eller ved at forstå de sociale spilleregler. Dette kan være særligt udfordrende, når han/hun ikke deltager i undervisningen i en periode.

Ovenstående gælder selvfølgelig også i tilfælde af, at forældrene tager børnene ud af undervisningen til andre formål.

Fester - Skoleåret byder på flere forskellige fester, hvor det årlige loppemarked er det største (se nedenfor). Herudover er der fastelavnsfesten (se ovenfor), klubfester for 4.-6.kl. og afslutningsfesten for 5. og 6.kl. på lejrskolen. Hertil kommer diverse klasse- og forældrefester som planlægges i løbet af året. Dato for de fleste fester fremgår af skolens aktivitetskalender på hjemmesiden.

Fremlæggelser: alle afdelinger fremlægger i løbet af året de projekter og emner, de arbejder med. Nogle – de mindste klasser – fremlægger for klassen (kaldet Mini-universitet), nogle – de lidt større klasser – fremlægger af og til også for forældrene (arbejde med emner i hele afdelingen) 

Forældreintra - På vores hjemmeside www.hareskovenslilleskole.dk finder du Forældreintra. Alle forældre får et brugernavn og en adgangskode. Her findes oplysningerne om klassens skema, ugeplaner, aktiviteter, foto, debat og beskeder fra lærere og de andre forældre. Der er en kalender, hvor de vigtigste events er indført – bl.a. udvalgs-, bestyrelses- og forældremøder, ferier og fri-dage. I forældreintra vil du også kunne finde referater fra møder på skolen, informationer om arrangementer og planer for undervisningen.

Forældrerengøring - 1 gang om måneden gøres der rent i klassen af forældrene. Der udarbejdes en turnusordningsliste i hver enkelt klasse.

Forældrepasningsdage: Skolens lærere og pædagoger afholder et antal pædagogiske dage i løbet af året, dissse kaldes vinterplan og sommerplan og placeres altid en torsdag fra kl. 13 og fredag hele dagen..

Da disse dage er skole-/arbejdsdage, bliver undervisningen/aktiviteterne varetaget af forældrene på de dage, både i skole og FTO. Tilmelding til disse ”forældrepassedage” sker til klassens koordineringsudvalgsrepræsentant. Datoerne kan ses i kalenderen.

På selve dagen arrangerer forældrene relevante undervisnings-/fto-aktiviteter for børnene.

6.-9.kl.’s elever arbejder hjemme på lærerdage.

Skal man booke lokaler, skal man skirve til skolens sekretær Birthe på intra.

Forældrerepræsentanter – Hvert år vælger hver klasse mindst 1 forældrerepræsentant. Repræsentanterne er mellemled mellem forældre og lærere og står til rådighed for eventuelle tvivlsspørgsmål for nye såvel som ”gamle” forældre. Derudover koordinerer de arrangementer i klassen.

Fripladstilskud - der er mulighed for at søge om nedsættelse af skolepengene. Ansøgningsskemaer hertil kan fås ved henvendelse på kontoret.

Fritidsordningen, FTO - Fritidsordningen er et tilbud til børnene fra børnehaveklasse til og med 3. klasse efter skoletid. På hverdage er FTO´en åben fra kl. 13-17 og i ferieåbning fra kl. 7-16. FTO´en er primært udenfor hver dag, men har også mulgihed for at gøre brug af indendørs faciliteter i form af FTO rum, Rytmiksal og Glashuset i tilfælde af meget dårligt vejr.

Fødselsdage:

 • Barnet fejres i klassen på selve dagen.
 • Alle børn i en klasse inviteres med, både drenge og piger.
 • Hvis man ønsker at invitere hele klassen hjem, er det efter skoletid. I særlige tilfælde kan andet arrangeres – tal med klasselæreren.
 • Hver klasse laver en gaveturnusordning. Forældrene til klassen fastsætter sammen et beløb og børnene skiftes til at købe én fælles gave.
 • Alle skal have en fødselsdagsgave – også de, der evt. ikke holder fødselsdagsfest.
 • Man kan låne skolen, hvis man vil holde fælles eller ”enkelt” fødselsdag. Tal med kontoret om det. Man kan først låne skolens lokaler fra kl. 17, når FTO/Klub er færdige.
 • Det kan være en god idé at holde fødselsdag flere sammen efter aftale i den enkelte klasse.

Førstehjælp – personalet er uddannet til førstehjælp.

Første skoledag efter sommerferien: Vi mødes i klasserne, hvorefter vi alle går ud til flagstangen. Her bliver der sagt velkommen tilbage fra ferie, nye elever bliver præsenteret, vi synger en sang, hvorefter vi går i klasserne. Forældre er velkomne ved flagstangen. Der er indført forældrekaffe efter "flagstang", hvor man er velkommen som forældre.

Generalforsamling - afholdes hvert år i april (se skolens aktivitetskalender)

Glemmetøj - er noget vi har rigtig meget af. Med mellemrum gøres forældrene opmærksomme på, at man skal kigge efter glemmetøj. Ca. hvert halve år samles det sammen i sække, stilles ned i fyrrummet i kælderen, hvor det står ind til næste opsamling, hvorefter det afleveres i tøjcontaineren på genbrugspladsen. Man kan altså altid se i kælderen efter det tøj, der måtte være glemt indenfor det sidste periode. Husk tøj i jeres barns tøj, på den måde undgår I, at det forsvinder ned i glemmekassen.

Grænserne for skolens område - Der er en usynlig ”mur” rundt om skolen. Den lærer børnene hurtigt, hvor er af de større elever og lærerne. Vores erfaringer viser, at børnene er gode til at overholde denne regel. Grænsen må ikke overskrides, når man er på skolen. Grænsen går ved fortovet langs vejen, stengærdet langs skoven, hegnet og hulvejen ind mod bag-boen. Spørg gerne, hvis du er i tvivl.

Hjemmesko - Hjemmesko eller andet indendørs fodtøj er påbudt i de kolde og våde årstider. Børn og forældre får besked, når perioden med indesko starter og igen, når den slutter.

HLS – her Hareskovens Lilleskole. Der er også andre HLS’er i lilleskole-verdenen, Helsingør, Humlebæk, Holbæk m.fl.

Hulepladsen – området bag Fjeldhytten ved PErmahaven.

Klassekasse – Hver klasse har en klassekasse. Pengene går f.eks. til blomster, chokolade eller andet ved jubilæer m.m. Derudover er det klassekassen der bruges til klasseweekender og andre arrangementer. Klassekasseordning vedtages og prissættes fra klasse til klasse på forældremøder.

Klasseweekend - Der bliver afholdt en klasseweekend (hyttetur med overnatning) for forældre og børn 1 gang årligt. Det forventes at alle forældrene deltager, da der her er mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Skolen bidrager økonomisk, men forældrene betaler også en del selv.

Klub - Der er klub efter skoletid til 15.30. for 4.-6. klasse alle ugens dage, 3. kl. starter i klubben 1. maj. 3. Kl. kan bruge FTO de to første (åbne) uger af sommerferien, samt sidste uge af sommerferien, hvor FTO’en også er åben.

Køkken – der er frokost hver dag mellem kl.11-12. Vores to kokke står for maden – af og til i samarbejde med børn. Læs om køkkenet på hjemmesiden. Der er formiddagsmad hver dag, og eftermiddagsmad i FTO og klub.

Ledelse - skolens ledelse består af skoleleder, viceskoleleder, samt pædagogisk leder. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden i menupunktet "kontakt". 

Legeaftaler - På skolen gøres et stort arbejde for at støtte børnene i at lege sammen på tværs af køn og alderstrin. Det tilrådes forældrene at videreføre dette til fritiden. Telefonlister er til rådighed ved henvendelse på kontoret. Det er også muligt at kontakte hinanden via forældreintra.

Lejrskole - Der bliver afholdt fælles lejrskole for alle klasser 1 gang hvert år i sensommeren af en uges varighed. 

Børnehaveklassen holder hjemmelejrskole med et besøg på Klinteborg, samt en enkelt overnatning på skolen.

1.kl. – 6.kl. er på Klinteborg, en stor spejderlejr ved Fårevejle. Vi tager det meste personale samt et antal forældre med. Alle forældre velkomne til at melde sig som hjælpere. 

Overbygningen (7.-9.kl.) tager hvert år et nyt sted hen i Danmark.

Loppemarked - afholdes hvert år i foråret af 6.kl. og deres forældre. Overskuddet går til udlandsrejsen i 7.kl. Tidspunktet fremgår af skolens aktivitetskalender.

Mobiltelefoner (smartphones, smartwatches)

Skolens holdning er klar. Mobiler og andre enheder er ikke fremme i løbet af skoledagen. Hverken i undervisningen eller i pauser.
I Lilleafdelingen er det ikke tilladt at have mobiltelefoner og lign. med i skole.

I mellemafdeling og overbygning er det tilladt at have sin telefon med i skole, men den bliver fra morgenstunden låst inde i klasseskabet. Telefon og andre enheder kommer kun frem, hvis det vurderes relevant af læreren for den undervisningsaktivitet, som er planlagt.
Om fredagen må elever i mellemafdelingen og i overbygningen spille på egen telefon i frugt- og spisepausen.
I klubben er der mulighed for at benytte egen telefon om fredagen fra kl. 13.00

Eleverne har ikke telefoner med på lejrskoler og rejser – eneste undtagelse er rejsen til Berlin i 8. klasse, hvor turens indhold betyder, at eleverne i perioder opholder sig gruppevis og skal kunne kontakte hinanden.
Der kan dispenseres fra skolens mobilregler, hvis der i samråd med hjemmet er enighed om at tage helt særlige pædagogiske hensyn.

Motionsdag - fredag inden efterårsferien afholder skolen motionsdag med skiftende indhold.

Spilledag – fredag er spilledag i klubben, så her må man tage spillemaskiner med. De øvrige dage, må man ikke tage spillemaskiner med eller bruge sin computer til at spille på. Det er børnenes eget ansvar at holde styr på deres spil, maskiner og opladere.

Nødhjælpskasser – findes i kælderen, i klubbens køkken og i Fjeldhytten. Vi tager nødhjælpskasser med på lejrskole og ture ud af huset. Plaster, sårrense-servietter, øjenskyllemiddel og lign. findes i en skuffe på gangen ved kontoret.

Optagelse af elever - Dette foregår digitalt. Linket finder man hér på skolens hjemmeside under "Praktisk info" og herefter "Optagelse". Ansøgere til kommende børnehaveklasse indkaldes til samlet informationsmøde i oktober og individuelle samtaler i november måned, hvorefter klassen sammensættes. Elever med søskende på skolen har fortrinsret. Se også hjemmesiden. Det er en god ide at skrive dit barn på ventelisten så tidligt som muligt. 

Orientering hjemmefra - Hvis du har en meddelelse, der skal ud i hele klassen (f.eks hvis dit barn har lus, skoldkopper eller andet) anbefales det at bruge forældreintra.

Parkering – foretages ved vejkanten ind mod skolens grund – ikke på den modsatte side! Når man parkerer for at sætte sit barn af, skal barnet sættes af ind mod fortovet og ikke ud mod gaden. Vore naboer sætter pris på at deres indkørsler holdes fri. Tag hensyn til naboerne – de skal også på arbejde! Tag hensyn til cyklister på kørebanen og børn, der krydser vejen. Kør ned forenden af Skovbovænget og vend rundt, når du kører fra skolen igen. Pas meget på cykler og fodgængere, især i den mørke tid. Vores vej er også skolevej for mange børn, der går på Egebjergskolen.

Medarbejderne parkerer på parkeringspladsen.

Pedellerne - de hedder Mathias og Leif. Vi har også en pedelmedhjælper, han hedder Regin. Leif er på nedsat tid, og derfor kun på skolen tre dage om ugen.

Psykolog – Skolen er tilknyttet Ballerup Kommunes PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Regler: Skolens 2 alt-overskyggende hovedregler er:

Du må ikke udelukke – dvs. hvis et barn ønsker at deltage i en aktivitet (leg, gruppearbejde mm.), andre børn har gang i, skal barnet lukkes ind i aktiviteten. Til gengæld kan det nytilkommende barn ikke kræve, at aktivitetens rammer og roller ændrer sig, fordi barnet kommer ind.

Du skal tage hensyn - dette gælder både mennesker og materiel.

Rengøring - Hareskovens Lilleskole gøres rent af et rengøringsfirma efter skoletiden. Skolen rengøres dagligt med støvsugning og 3 gange om ugen med gulvvask. Vi bruger rengøringsmidler, som er miljøvenlige og uparfumerede og følger jævnligt op på materialer og metoder med kurser i den nyeste viden på området.

Toiletterne rengøres dagligt. Personalet minder jævnligt børnene om at trække op efter sig og vaske hænder efter toiletbesøg.

Hovedrengøringen i klasselokalerne varetages af forældrene. Forældrene vælger en ansvarlig for plan for rengøring, som så fordeler forældrene over året, så der bliver gjort rent én gang om måneden efter plan, som er hængt op i klasserne til afkrydsning.

Rengøringsartikler – rengøringsrum. Rengøringsartikler forefindes på reol i depotet overfor FTO rummet, ved LA´s toiletter og på handicap-toilettet i den nye bygning. Det er tydeligt markeret hvor rengøringsfirmaets rengøringsmidler står. Dem bedes man undgå at benytte.

Sekretær - hun hedder Birthe Lykke Jensen. Træffes på kontoret hver dag.

Skiftetøj – alle børn i FTO-alderen har en kasse eller en pose til skiftetøj. Det er en rigtig god idé, at barnet har ekstra varmt tøj til vinter-sæsonen, regntøj til våde dage osv. Husk at tage det med hjem efter sæsonens afslutning. Næste sæson er barnet vokset ud af skiftetøjet!

Skovtur - Der er skovtur en dag om ugen for børnene i FTO. Sørg for at dit barn er klædt på, så det passer til vejret.  Børnene er tilbage på skolen kl. 15. Vi går altid ud til området der kaldes Hareskovens Blótgilde, der ligger 7 minutters gang fra skolen.

Snebolde. Der må kastes med sne på fodboldbanen. På resten af skolens grund må der ikke kastes med sne. Hvis man bevæger sig ud i sne-kastningsområdet, er man automatisk med i sneboldkastningskampen.

Sundhedsplejersken – hedder Annette Lunde Hansen. Annette er på skolen hver mandag, men kan ellers træffes på tlf. nr 44773861.

Sygdom – sygdom eller anden fravær meldes via klassens kontaktbog på SkoleIntra inden kl. 8.10. På den måde kan alle ansatte let få overblik over fravær. Hvis en lærer er syg vil der sædvanligvis være vikar. I sjældne tilfælde (når ingen vikar findes) får eleverne fri eller arbejder alene under opsyn.

Særlige lukkedage – Vi organiserer ferie- og fridage i samarbejde med skolens bestyrelse. Der kan derfor i løbet af året forekomme almindelige hverdage, hvor skolen er lukket. Orientering om dato for disse dage vil typisk ske i på forældreintra – men først og fremmest er de skrevet ind i kalenderen, som kan ses på hjemmesiden.

Tandlæge – Elever fra lilleskolen er tilknyttet den kommunale skoletandpleje. Al kontakt til tandlæge foregår direkte mellem det enkelte hjem og tandklinikken.

Tarzan-banen – område på trekanten, hvor forældrene har været med til at bygge legeredskaber af naturmaterialer til at klatre i.

Teater - Der er tradition for at de tre afdelinger har teaterprojekter hvert år. Vi har med mellemrum fælles teaterprojekt for hele skolen.

Tilsynsførende – Carsten Dahlerup er skolens tilsynsførende. Den tilsynsførende vælges på skolens generalforsamling. Hvert år skal han udarbejde en tilsynsrapport. Disse er at læse på skolens hjemmeside.

Tysk – Tysk er det andetsprog vi tilbyder. Undervisningen starter i 6. klasse.

Udvalg - Skolen har mange forskellige forældreudvalg, man kan melde sig til. Valget foregår for et år ad gangen på det første forældremøde i skoleåret. Når alle forældre er valgt bliver der lagt en oversigt ud over valgte forldre i udvalg på intra.

Udlandsture – 7. kl. tager hvert år en uge til Wales og 8. klasse tager en uge til Berlin. Pengene til turen kommer dels fra forældrebetaling (= én måneds skolepenge), dels fra det årlige loppemarked (se dette).

Åben børnegennemgang - Der afholdes åben børnegennemgang i hver klasse op til 4.kl. 1 gang årligt. Her taler vi om det enkelte barns sociale, faglige og musiske færdigheder dels fra forældrenes perspektiv og fra lærer og FTO pædagog perspektiv. Klasselæreren og en pædagog fra FTO deltager. Gennemgangen foregår på et ”forældremøde” i åbent forum, hvor alle klassens forældre deltager. Denne form giver mulighed for at få indblik i, hvilke børn ens eget barn lærer af og med i hverdagen samt støtte op om hinandens børn. Se også nærmere under Information på hjemmesiden.

Åbningstider – skolen er åben fra 7.00 – 17.00.

Redigeret 31.07.2023 af Trine Agner Skaanderup