Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

abc-2.jpg

Praktisk info fra A-Å

ABC

Afdelingsmøder – møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

Aflevering og afhentning – Skolen er åben fra kl. 7.00 – 17.00. Om morgenen fra 7.00 – 8.00 er der 2 voksne til stede på skolen, og man kan aflevere børnene fra dette tidspunkt. Undervisningen starter kl. 8.10. Det er en god idé at komme 5-10 min. før første undervisningstime, da der erfaringsmæssigt går noget tid med at sige hej til kammeraterne. Dette gælder selvfølgelig også børn, der ikke bliver fulgt til skole. Lærerne holder lærermøde fra kl. 9.45-10.00.

Hvis du selv afleverer dit (FTO-)barn, så husk at sige ordentligt farvel til barnet. Husk også at skrive på gå-hjemsedlen, hvornår barnet skal hentes/gå hjem. Ved afhentning: Husk at sige farvel til klokkeren (den pædagog der lukker FTO den pågældende dag) samt streg ud på ”gå-hjem-listen”.

Ansøgningsskema – om optagelse, tilgås på skolens hjemmeside under optagelse. Vær opmærksom på også at få udfyldt spørgsmålene på bilagsskemaet.

Arbejdsweekender - Vedligeholdelse af skolen påhviler pedellen i samarbejde med forældrene. Det er vedligeholdelsesudvalget, der sætter dato for arbejdsweekender. Man skal deltage minimum 1 gang årligt. Vi afholder 3 arbejdsweekender og en eftermiddag om året.

Asfaltbanen – tidligere legeplads, nu parkeringsplads til skolens medarbejdere.

Brandslukning – der findes brandslukningsmateriel følgende steder:

-      Ved musiklokalet (vandslukker)

-      Ved børnehaveklassen (pulverslukker)

-      I fysik-lokalet (pulverslukker og brandtæppe)

-      I sløjdlokalet (pulverslukker og brandtæppe)

-      I bålhuset (pulverslukker)

-      I hø-huset (vandslukker)

-      I værkstøjsskuret (pulverslukker)

-      Ved bordtennisbordet i kælderen (vandpumpe)

-      I det grønne hjørne (vandpumpe)

-      I mellemgangen ned til storrummet (Brandslange)

-      I køkkenet (pulverslukker og brandtæppe)

Børneråd – vi har et børneråd, som har repræsentanter for alle klasser, og som holder møde sammen med en lærer et antal gange i løbet af året. Rådet beskæftiger sig med alt, hvad der er relevant for børnene. Skolens elever og lærere kan sende emner til debat i børnerådet og børnerådet kan sende emner til debat i klasserne eller på lærer-/FTO-møder.

Børnehusmøde - Der afholdes husmøde for eleverne (i rytmiksalen) ca. en torsdag om måneden. Her kan eleverne tage emner op, som er relevante for hele skolen (såsom klager, regelændringer m.m.). 6.kl. styrer børnehusmøderne, de er mødeledere og står for dagsordenen. På hvert husmøde er der nyt fra børnehaveklassen og én anden klasse, efterlysninger og vi synger fødselsdagssang for alle dem der har haft fødselsdag den måned. Derefter er der underholdning, hvor klasserne på skift optræder. Forældre er velkomne.

Bålhuset – skur med bålsted

Cykler – Godt, miljøvenligt transportmiddel, der formindsker morgentrafikken på Skovbovænget. Skal parkeres i cykelstativet ved parkeringspladsen eller i det indrammede område ved Mellemafdelingen og Overbygningen. Husk at tage cykler med hjem om aftenen og i weekenderne – skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne cykler! Og vi kan ikke garantere for deres sikkerhed!

Alle – også de voksne – ifører sig cykelhjelm, når vi tager på cykelture arrangeret af skolen/FTO.

Den grønne Ged – klubbens fællesområde

Drikkevarer - Barnet skal ikke medbringe drikkevarer til frokost. Der bliver serveret koldt vand hver dag til frokost og til eftermiddagsmaden i FTO.

Engelsk - Engelskundervisningen starter i 1. kl. (1 lektion ugentligt)..

Egernby – område mellem træer, hvor der bygges huler

Fastelavn – Fest for alle børn og personalet. Alle møder udklædt. Der synges sange, vises kostumer, slås katten af tønden og klasserne i mellemafdelingen har ansvaret for boder med slik, is og sodavand.

Ferielukning - FTO er lukket 3 uger i sommerferien, efterårsferien, det meste af juleferien, vinterferien og dagene før påske. Se kalenderen: forældreintra->information->aktivitetskalender.

Ferie afholdt uden for skoleferierne – hvis I overvejer at holde ferie med jeres børn udenfor de ordinære skoleferier, bedes I overveje følgende:

 1. Først og fremmest tilrettelægger skolens medarbejdere undervisningen med udgangspunkt i, at eleverne opholder sig på skolen i undervisningstiden.. Det er også på skolen, elevens sociale kompetencer udvikles sammen med kammerater og lærere. Mange af skolens aktiviteter er afhængige af, at eleverne er til stede og udfører deres del af arbejdet (projektarbejde, gruppearbejde, musik-arrangementer, teaterstykker – herunder fx loppestykket – lejrskoler mm.)
 2. Hold derfor ferie med børnene indenfor de ordinære skoleferier.
 3. Hvis en elev (mod forventning) skal holde ferie udenfor skoleferierne (mere end 3 dage):Giv klasselæreren og skolelederen besked.
 4. Skolen kan ikke holdes ansvarlig for undervisning, hvis eleven er på ferie i skoletiden = forældrene er selv ansvarlige for undervisning og lektier i den pågældende periode. Lærerne har ikke pligt til at tilrettelægge særlig undervisning eller lektier i et ferie-fravær, som forældrene selv er ansvarlige for.
 5. Hvis I overvejer at holde ferie udenfor skoletiden, så vær ekstra opmærksom på, om jeres barn i forvejen har mange sygedage, har svært ved at lære eller ved at forstå de sociale spilleregler. Dette kan være særligt udfordrende, når han/hun ikke deltager i undervisningen i en periode.

Ovenstående gælder selvfølgelig også i tilfælde af, at forældrene tager børnene ud af undervisningen til andre formål.

Fester - Skoleåret byder på flere forskellige fester, hvor det årlige loppemarked er det største (se nedenfor). Herudover er der fastelavnsfesten (se ovenfor), klubfester for 4.-6.kl. og afslutningsfesten for 5. og 6.kl. på lejrskolen. Hertil kommer diverse klasse- og forældrefester som planlægges i løbet af året. Dato for de fleste fester fremgår af skolens aktivitetskalender på hjemmesiden.

Fremlæggelser: alle afdelinger fremlægger i løbet af året de projekter og emner, de arbejder med. Nogle – de mindste klasser – fremlægger for klassen (kaldet Mini-universitet), nogle – de lidt større klasser – fremlægger af og til også for forældrene (arbejde med emner i hele afdelingen) 

Forældreintra - På vores hjemmeside www.hareskovenslilleskole.dk finder du Forældreintra. Alle forældre får et brugernavn og en adgangskode. Her findes oplysningerne om klassens skema, ugeplaner, aktiviteter, foto, debat og beskeder fra lærere og de andre forældre. Der er en kalender, hvor de vigtigste events er indført – bl.a. udvalgs-, bestyrelses- og forældremøder, ferier og fri-dage. I forældreintra vil du også kunne finde referater fra møder på skolen, informationer om arrangementer og planer for undervisningen.

Forældrerengøring - 1 gang om måneden gøres der rent i klassen af forældrene. Der udarbejdes en turnusordningsliste i hver enkelt klasse.

Forældrerepræsentanter – Hvert år vælger hver klasse mindst 1 forældrerepræsentant. Repræsentanterne er mellemled mellem forældre og lærere og står til rådighed for eventuelle tvivlsspørgsmål for nye såvel som ”gamle” forældre. Derudover koordinerer de arrangementer i klassen.

Fripladstilskud - der er mulighed for at søge om nedsættelse af skolepengene. Ansøgningsskemaer hertil kan fås ved henvendelse på kontoret.

Fritidsordningen, FTO, Frihedsordningen - Fritidsordningen er et tilbud til børnene fra børnehaveklasse til og med 3. klasse efter skoletid. FTO holder til i Lilleafdelingen og på skolens store grund, i Musik-rummet, Rytmiksalen og kælderen.

Fødselsdage:

 • Barnet fejres i klassen på selve dagen.
 • Alle børn i en klasse inviteres med, både drenge og piger.
 • Hvis man ønsker at invitere hele klassen hjem, er det efter skoletid. I særlige tilfælde kan andet arrangeres – tal med klasselæreren.
 • Hver klasse laver en gaveturnusordning. Forældrene til klassen fastsætter sammen et beløb og børnene skiftes til at købe én fælles gave.
 • Alle skal have en fødselsdagsgave – også de, der evt. ikke holder fødselsdagsfest.
 • Man kan låne skolen, hvis man vil holde fælles eller ”enkelt” fødselsdag. Tal med kontoret om det. Man kan først låne skolens lokaler fra kl. 17, når FTO/Klub er færdige.
 • Det kan være en god idé at holde fødselsdag flere sammen efter aftale i den enkelte klasse.

Førstehjælp – personalet er uddannet til førstehjælp.

Første skoledag efter sommerferien: Vi mødes i klasserne, hvorefter vi alle går ud til flagstangen. Her bliver der sagt velkommen tilbage fra ferie, nye elever bliver præsenteret, vi synger en sang, hvorefter vi går i klasserne. Forældre er velkomne ved flagstangen.

Generalforsamling - afholdes hvert år i april (se skolens aktivitetskalender)

Glemmetøj - er noget vi har rigtig meget af. Med mellemrum gøres forældrene opmærksomme på, at man skal kigge efter glemmetøj. Ca. hvert halve år samles det sammen i sække, stilles ned i fyrrummet i kælderen, hvor det står ind til næste opsamling, hvorefter det afleveres i tøjcontaineren på genbrugspladsen. Man kan altså altid se i kælderen efter det tøj, der måtte være glemt indenfor det sidste periode. Husk tøj i jeres barns tøj, på den måde undgår I, at det forsvinder ned i glemmekassen.

Grænserne for skolens område - Der er en usynlig ”mur” rundt om skolen. Den lærer børnene hurtigt, hvor er af de større elever og lærerne. Vores erfaringer viser, at børnene er gode til at overholde denne regel. Grænsen må ikke overskrides, når man er på skolen. Grænsen går ved fortovet langs vejen, stengærdet langs skoven, hegnet og hulvejen ind mod bag-boen. Spørg gerne, hvis du er i tvivl.

Hjemmesko - Hjemmesko eller andet indendørs fodtøj er påbudt i de kolde og våde årstider. Børn og forældre får besked, når perioden med indesko starter og igen, når den slutter.

HLS – her Hareskovens Lilleskole. Der er også andre HLS’er i lilleskole-verdenen, Helsingør, Humlebæk, Holbæk m.fl.

Hulepladsen – området bag volden med børnenes egne huse (byggelegeplads) ved grænsen ind til naboen og skoven

Klassekasse – Hver klasse har en klassekasse. Pengene går f.eks. til blomster, chokolade eller andet ved jubilæer m.m. Derudover er det klassekassen der bruges til klasseweekender og andre arrangementer. Klassekasseordning vedtages og prissættes fra klasse til klasse på forældremøder.

Klasseweekend - Der bliver afholdt en klasseweekend (hyttetur med overnatning) for forældre og børn 1 gang årligt. Det forventes at alle forældrene deltager, da der her er mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Skolen bidrager økonomisk, men forældrene betaler også en del selv.

Klub - Der er klub efter skoletid til 15.30. for 4.-6. klasse alle ugens dage, 3. kl. starter i klubben 1. maj. 3. Kl. kan bruge FTO de to første (åbne) uger af sommerferien, samt sidste uge af sommerferien, hvor FTO’en også er åben.

Køkken – der er frokost hver dag mellem kl.11-12. Anette og Beata står for maden – af og til i samarbejde med børn. Læs om køkkenet på hjemmesiden. Der er formiddagsmad hver dag, og eftermiddagsmad i FTO og klub.

Ledelse - skolens ledelse varetages af Charlotte Eriksen Winding (skoleleder), Ditlev Witte Mogensen (Administrativ leder) og Trine Skaanderup (Afdelingsleder for FTO).

Legeaftaler - På skolen gøres et stort arbejde for at støtte børnene i at lege sammen på tværs af køn og alderstrin. Det tilrådes forældrene at videreføre dette til fritiden. Telefonlister er til rådighed ved henvendelse på kontoret. Det er også muligt at kontakte hinanden via forældreintra.

Lejrskole - Der bliver afholdt fælles lejrskole for alle klasser 1 gang hvert år i sensommeren af en uges varighed. De seneste mange år har den for BH.kl. – 6.kl. været afholdt på Klinteborg, en stor spejderlejr ved Fårevejle. Vi tager det meste personale samt et antal forældre med. Børnehaveklassens forældre kan i udgangspunktet ikke komme med, men fra 1. klasse er forældre velkomne til at melde sig som hjælpere.

Overbygningen (7.-9.kl.) tager hvert år et nyt sted hen i Danmark.

Loppemarked - afholdes hvert år i foråret af 6.kl. og deres forældre. Overskuddet går til udlandsrejsen i 7.kl. Tidspunktet fremgår af skolens aktivitetskalender.

Lærerdage - Lærerplanlægningsdage – FTO-pasningsdage: Skolens lærere og pædagoger afholder et antal pædagogiske dage i løbet af året. Da disse dage er skole-/arbejdsdage, bliver undervisningen/aktiviteterne varetaget af forældrene på de dage, både i skole og FTO. Tilmelding til disse ”forældrepassedage” sker til klassens koordineringsudvalgsrepræsentant. Datoerne kan ses i kalenderen.

På selve dagen arrangerer forældrene relevante undervisnings-/fto-aktiviteter for børnene (lærerdagene tæller som skoledage).

6.-9.kl.’s elever arbejder hjemme på lærerdage.

Særlige arrangementer i forbindelse med lærer-/FTO-dagen, fx fødselsdage meddeles Leif  i god tid inden selve dagen.

Skal man bruge særlige hjælpemidler, skal Leif vide det inden selve dagen.

Mobiltelefoner - Børnene må gerne have mobil med i skolen. Den skal være i tasken eller i klassens mobilskab, samt være slukket i timerne. Børnene skal spørge en voksen, hvis de vil bruge den. Det er vigtigt, at børnene ikke bruger den til at kontakte deres forældre i tilfælde af konflikter, men i den slags tilfælde kontakter en voksen på skolen. Sørg for, at jeres børn er helt klar over dette. Hvis det alligevel sker, så kontakt skolen med det samme.

Motionsdag - fredag inden efterårsferien afholder skolen motionsdag med skiftende indhold.

Musik-café – der afholdes 2 arrangementer i løbet af året, hvor børnene optræder med musik-numre, de har øvet i årets løb.

 

Spilledag – fredag er spilledag i klubben, så her må man tage spillemaskiner med. De øvrige dage, må man ikke tage spillemaskiner med eller bruge sin computer til at spille på. Det er børnenes eget ansvar at holde styr på deres spil, maskiner og opladere.

Nødhjælpskasser – findes i kælderen (Leifs værksted), i en skuffe i FTO’s køkken og i skuret. Vi tager nødhjælpskasser med på lejrskole og ture ud af huset. Plaster, sårrense-servietter, øjenskyllemiddel og lign. Findes dels i en skuffe på gangen udenfor lærerværelset, dels på kontoret.

Optagelse af elever - Der udfyldes og afleveres et ansøgningsskema, som man finder på skolens hjemmeside. Ansøgere til kommende børnehaveklasse indkaldes til samtale i november måned, hvorefter klassen sammensættes. Elever med søskende på skolen har fortrinsret. Se også hjemmesiden.

Orientering hjemmefra - Hvis du har en meddelelse, der skal ud i hele klassen (f.eks hvis dit barn har lus, skoldkopper eller andet) anbefales det at bruge forældreintra.

Parkering – foretages ved vejkanten ind mod skolens grund – ikke på den modsatte side! Når man parkerer for at sætte sit barn af, skal barnet sættes af ind mod fortovet og ikke ud mod gaden. Vore naboer sætter pris på at deres indkørsler holdes fri. Tag hensyn til naboerne – de skal også på arbejde! Tag hensyn til cyklister på kørebanen og børn, der krydser vejen. Kør ned forenden af Skovbovænget og vend rundt, når du kører fra skolen igen. Pas meget på cykler og fodgængere, især i den mørke tid. Vores vej er også skolevej for mange børn, der går på Egebjergskolen

Medarbejderne parkerer på parkeringspladsen.

Pedellen - hedder Leif. Han træffes på skolen. Vi har også en pedelmedhjælper, han hedder Regin. end_of_the_skype_highlighting

Psykolog – Skolen er tilknyttet Ballerup Kommunes PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning), Område Midt.

Regler: Skolens 2 alt-overskyggende hovedregler er:

Du må ikke udelukke – dvs. hvis et barn ønsker at deltage i en aktivitet (leg, gruppearbejde mm.), andre børn har gang i, skal barnet lukkes ind i aktiviteten. Til gengæld kan det nytilkommende barn ikke kræve, at aktivitetens rammer og roller ændrer sig, fordi barnet kommer ind.

Du skal tage hensyn - dette gælder både mennesker og materiel.

Rengøring - Hareskovens Lilleskole gøres rent af et rengøringsfirma efter skoletiden. Skolen rengøres dagligt med støvsugning og 3 gange om ugen med gulvvask. Vi bruger rengøringsmidler, som er miljøvenlige og uparfumerede og følger jævnligt op på materialer og metoder med kurser i den nyeste viden på området.

Toiletterne rengøres dagligt. Personalet minder jævnligt børnene om at trække op efter sig og vaske hænder efter toiletbesøg.

Hovedrengøringen i klasselokalerne varetages af forældrene. Forældrene vælger en ansvarlig for plan for rengøring, som så fordeler forældrene over året, så der bliver gjort rent én gang om måneden efter plan, som er hængt op i klasserne til afkrydsning.

Rengøringsartikler – rengøringsrum. Rengøringsartikler forefindes på reol i depotet i mellemgangen ved storrummets toiletter og på handicap-toilettet i den nye bygning.

Sekretær - hun hedder Birthe Lykke Jensen. Træffes på kontoret hver dag.

Skiftetøj – alle børn i FTO-alderen har en kasse eller en pose til skiftetøj. Det er en rigtig god idé, at barnet har ekstra varmt tøj til vinter-sæsonen, regntøj til våde dage osv. Husk at tage det med hjem efter sæsonens afslutning. Næste sæson er barnet vokset ud af skiftetøjet!

Skovtur - Der er skovtur en dag om ugen for børnene i FTO. Sørg for at dit barn er klædt på, så det passer til vejret.  Børnene er tilbage på skolen kl. 15.

Slik – børnene må ikke have slik med i skole – medmindre der er en speciel anledning og det er aftalt med læreren. Hvis man har noget med til uddeling, skal der selvfølgelig være til hele klassen.

Snebolde. Der må kastes med sne på området fra de store sten udenfor børnehaveklassen og op til skoven. På resten af skolens grund må der ikke kastes med sne. Hvis man bevæger sig ud i sne-kastningsområdet, er man automatisk med i sneboldkastningskampen

Sundhedsplejersken – hedder Annette Lunde Hansen. Annette er på skolen hver anden torsdag, men kan ellers træffes på tlf. nr 44773861

Sygdom – ved sygdom skal der ringes til skolen - helst inden kl. 8 - på 44 98 82 10. Læg besked på telefonsvareren. Hvis en lærer er syg vil der sædvanligvis være vikar. I sjældne tilfælde (når ingen vikar findes) får eleverne fri eller arbejder alene under opsyn.

Særlige lukkedage – Vi fordeler selv ferie- og fridage. Der kan derfor i løbet af året forekomme almindelige hverdage, hvor skolen er lukket. Orientering om dato for disse dage vil typisk ske i på forældreintra – men først og fremmest er de skrevet ind i kalenderen, som kan ses på hjemmesiden.

Tandlæge – Elever fra lilleskolen er tilknyttet den kommunale skoletandpleje. Al kontakt til tandlæge foregår direkte mellem det enkelte hjem og tandklinikken.

Tarzan-banen – område på trekanten, hvor forældrene har været med til at bygge legeredskaber af naturmaterialer til at klatre i.

Teater - Der er tradition for at de tre afdelinger har teaterprojekter hvert år. Vi har med mellemrum fælles teaterprojekt for hele skolen.

Tilsynsførende – Peter Steffensen er skolens tilsynsførende. Den tilsynsførende vælges på skolens generalforsamling. Hvert år skal han udarbejde en tilsynsrapport. Disse er at læse på skolens hjemmeside.

Trekanten – område mellem Skovbovænget, parkeringspladsen og naboens indkørsel – også kendt som Tarzan-banen.

Tysk – Tysk er det andetsprog vi tilbyder. Undervisningen starter i 7. klasse og er et intensivt forløb de tre sidste skoleår, hvor klasserne har 4 ugentlige timer i tysk.

Udvalg - Skolen har forskellige forældreudvalg, man kan melde sig til. Se nærmere under Forældreaktiviteter på hjemmesiden under Information. Tilvalget foregår for et år ad gangen på det første/sidste forældremøde i skoleåret.

Udlandsture – 7.kl. tager hvert år en uge til udlandet. Formålet med turen er, at de skal afprøve deres andet-sprog (engelsk) i praksis, og vi opsøger primært oplevelser, der aktiverer børnene fysisk og intellektuelt/kulturelt. Pengene til turen kommer dels fra forældrebetaling (= én måneds skolepenge), dels fra det årlige loppemarked (se dette).

8.kl. tager til Berlin i ca. 5 dage og træner deres tredje-sprog, som hos os er tysk.

Åben børnegennemgang - Der afholdes åben børnegennemgang i hver klasse op til 4.kl. 1 gang årligt. Her gennemgås det enkelte barns sociale, faglige og musiske færdigheder dels fra forældreside og lærerside. Klasselæreren og en pædagog fra FTO deltager. Gennemgangen foregår på et ”forældremøde” i åbent forum, hvor alle klassens forældre deltager. Denne form giver mulighed for at få indblik i, hvilke børn ens eget barn lærer af og med i hverdagen samt støtte op om hinandens børn. Se også nærmere under Information på hjemmesiden.

Åbent hus – FTO afholder Åbent Hus 2 gange i løbet af året: før jul og inden sommerferien. Her kan forældrene under hyggelige former sludre med det pædagogiske personale og hinanden. I ugen op til sommerferien siger 3.kl. farvel til FTO med en gave, de selv har lavet i samarbejdet med ”deres” pædagog. Vi forventer at se alle forældre med tilknytning til FTO’en til disse arrangementer.

Åbningstider – skolen er åben fra 7.00 – 17.00.

Redigeret 20. januar 2021 af Charlotte Eriksen Winding