Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

bornegennemgang.jpg

Åben børnegennemgang

En fælles orientering om de enkelte børn til hele forældregruppen

Én gang om året (i januar-februar) inviterer klasselærerne i bh. – 4.klasse forældrene til fælles børnegennemgang. Børnegennemgangen afholdes som 2 aftenmøder. Alle børnene bliver gennemgået enkeltvis og alle forældre i klassen bliver inviteret. Til stede ved møderne er klasselæreren og i de små klasser også en fto-medarbejder. Faglærere kan deltage, men har som regel givet deres bud på de enkelte børn skriftligt.

På mødet gennemgås elevernes standpunkt og udvikling inden for:

  • Faglige kompetencer
  • Sociale  kompetencer
  • Musisk/kreative kompetencer

For elever med særlige problemer, fx elever der er i kontakt med skolepsykolog, talepædagog eller andet i tilknytning til PPR (pædagogisk/psykologisk rådgivning) gælder det, at det først bliver aftalt med forældrene, hvad der skal omtales, så læreren ikke overskrider sin tavshedspligt eller sætter forældrene i en ubehagelig situation. Der er tale om en evaluering af barnets/elevens udvikling/læring/opgaveløsning – mhp. planlægning af den videre undervisning/støtte både fra skolens og fra hjemmets side. Udgangspunktet er, at hvert barn er unikt og har sine egne forudsætninger. Vurdering af udviklingen tager derfor sit udgangspunkt i barnet selv. Der er ikke tale om en sammenligning med andre.

Hvorfor gør vi det?

Vores pædagogiske praksis bygger på en høj grad af forældredialog.

En klasse består af op til 22 individuelle elever, som ud fra de evner og potentialer, de er givet fra fødslen, skal udvikle sig personligt og i fællesskabet. Hvis forældrene skal kunne støtte barnet i dets udvikling, må forældrene nødvendigvis have indsigt i, hvad der påvirker barnet og på hvilken måde. Den åbne børnesamtale skaber et forum, hvor forældrene får indsigt i, hvordan de andre i klassen agerer. Og dermed mulighed for at se sit eget barn i en større helhed og få indsigt i det fællesskab, hvor eget barn indgår til hverdag. Den åbne børnesamtale giver også mulighed for erfaringsudveksling forældrene imellem i trygge, indforståede rammer og mulighed for at høre hvad andre forældre i lignende situationer har prøvet, og mulighed for at aftale særlige tiltag for flere end ens eget barn. Det kan fx være lektiegrupper, legegrupper, særlige aktiviteter, der tilgodeser behov, som er kommet frem i forbindelse med den åbne børnegennemgang.

Hvordan virker det?

Det er vores oplevelse, at når forældrene har vænnet sig til formen og føler sig trygge ved den, er den til stor glæde og nytte. Den skaber simpelthen et bedre overblik for forældrene, og de kan bedre følge med i og forstå deres eget barns hverdag.

Til gengæld erstatter vi den åbne børnegennemgang med mere traditionelle forældresamtaler, når vi når 5. klasse. Her stiger behovet for en individuel vejledning og orientering til forældrene, og der bliver mere behov for en generel snak om emner, der har relevans for hele børnegruppen.