Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

Generelt om undervisningen

Bekendtgørelsen for lov om friskoler og private grundskoler stiller krav til os om at vores undervisning står mål med folkeskolen. Børn på vores skole skal som minimum have lige muligheder med andre børn, når de afslutter grundskoleforløbet. Vi har således frihed til at vælge indhold og metoder, så længe vi ved endt skolegang kan stille eleverne lige med børn, der har gennemført et grundskoleforløb i folkeskolen. 

På Hareskovens Lilleskole tager undervisningen udgangspunkt i folkeskolens fælle mål. Vi følger slutmål og delmål i fagene. 

Det er vores ambition at vi på Hareskovens Lilleskole kan udvikle os, så vi udnytter friheden givet med friskolebekendtgørelsen til at lave skole efter vores egen overbevisning og med afsæt i skolens værdier.

I skoleåret 22-23 har vi i et samarbejde mellem bestyrelse og skolens ansatte derfor arbejdet med at formulere vores skoles eget formål, og vi har nu vores eget, unikke afsæt for siden at formulere fagenes formål og tilknyttede undervisningsplaner. 

I skoleåret 23/24 medvirker vi i et tværgående udviklingsprojekt v. Lilleskolernes sammenslutning, der har som sigte at udarbejde egne slutmål, delmål og undervisningsplaner i fagene dansk, matematik, engelsk og naturfag. 

Lærerne har frihed til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen med udgangspunkt i egen faglighed og metodefrihed. Vi har et kreativt, musisk og fællesskabsorienteret læringsmiljø. Vi integrerer mange fagtimer i projekter og arbejder således med fagene på mange måder. Vi prioriterer at alle børn undervises i rytmik og musik gennem hele skoleforløbet, og vores madordning betyder, at det også indgår i hverdagen at være sammen om måltider. 

Vi følger vores egen timeplan for fagene (se under "skolens timetal"). Vi tilbyder billedkunst og musik som obligatorisk valgfag. Vi tilbyder ikke fransk som 2. fremmedsprog og Kristendomskundskab er ikke et selvstændigt fag hos os. Vi fører eleverne til 9. klasses afgangsprøve. 

Skoledagens længde er de første år af skoleforløbet kortere end i folkeskolen. Vi synes det er værdifuldt med korte skoledage, så børnelivet også rummer andre muligheder end fagdelt undervisning. I vores lilleafdeling og mellemafdelingen er dagene tilrettelagt, så der også er plads til barnets frie leg og udfoldelsesmuligheder, og vi ser fritidsafdelingen som en vigtig del af barnets samlede tilbud hos os.

Vi har gode resultater i afsluttende prøver i 9. klasse (se under "skolens nøgletal")

 

revideret 05.07.23