Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

betalingsvedtagt.jpg

Betalingsvedtægt

I henhold til vedtægter for Hareskovens Lilleskole § 10 stk. 3, har bestyrelsen den 7. marts 2011 revideret og besluttet følgende

Betalingsvedtægt for Hareskovens Lilleskole

Se i øvrigt noter efter selve vedtægten.
M.h.t. aktuelle priser, henvises til siden "Skolepenge"

§ 1.

Bestyrelsen fastsætter skolepengenes størrelse, jvf. vedtægternes § 10, stk. 2. Med skolepenge menes alle pligtige månedlige udgifter for eleverne: skolepenge, FTO, klub, frugtordninger og frokost. For øvrige udgifter se § 5.

Stk. 2.
Bestyrelsen fastsætter anvendelsen og størrelsen af søskendemoderation.

Søskendemoderationen gives til familier, som har 2 eller flere børn gående på skolen.  For at få søskendemoderation, skal søskende ved indmeldelse på skolen have samme folkeregisteradresse.

§ 2.

Skolepenge betales månedsvis forud hver den 1. i måneden eller først følgende bankdag.

Skolepenge opkræves i 12 måneder. Se dog stk. 4.

Stk. 2. 
For børn, der er optaget til at begynde i børnehaveklasse ved skoleårets begyndelse, betales skolepenge første gang d. 1. august.

Stk. 3.
For børn, der optages til at begynde på andre tidspunkter end angivet i stk. 2, fastlægges tidspunktet for første betaling ved aftale mellem barnets forældre og skolens leder.

Stk. 4.
Skolepenge betales sidste gang 1. juni i det skoleår, hvor barnet går ud af 9. klasse.

Stk. 5.
Hvis børnene starter Heldagsfritidsordning inden start i børnehaveklasse, betales en særskilt ydelse fra maj til og med juli. Der ydes ikke søskendemoderation for søskende i Heldagsfritidsordningen.  

Skolens ledelse fastsætter ydelsen for børn i Heldagsfritidsordning.

§ 3.

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til den første i en måned. I opsigelsesperioden betales det opkrævede beløb fuldt ud.

§ 4.

Hvis skolepenge ikke betales rettidigt fremsendes rykkerskrivelse, og der pålægges et rykkergebyr. Gebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2.
Hvis der herefter ikke sker indbetaling af det skyldige beløb overgives sagen til bestyrelsen (restanceudvalget). Bestyrelsen (restanceudvalget) kan indgå aftaler med skyldneren om betaling af gælden herunder eventuel forrentning. Bestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt og hensigtsmæssigt, overgive sagen til inkasso. I ganske særlige tilfælde kan bestyrelsen beslutte, at den manglende betaling medfører, at barnet udmeldes af skolen.

§ 5.

Betalinger udover skolepenge, som f.eks. egenbetaling af andel af udenlandsrejsen i 7. klasse og lejrskolemad, opkræves så vidt muligt af skolen sammen med skolepengene via PBS / Nets. I forbindelse med betalingen fastsættes en frist for betaling. Såfremt der ikke betales indenfor denne frist, forholdes der som ved for sen/manglende betaling af skolepenge.

§ 6.

Udlandsrejsen i 7. klasse finansieres hovedsagelig ved indtægter fra loppemarked og lignende aktiviteter. Der opkræves en egenbetaling, der pr. barn højst må svare til en måneds skolepenge.

§ 7.

Skolepenge opkræves på barnets folkeregisteradresse.

Skolepenge opkræves via PBS / Nets. Forældrene forpligter sig ved indmeldelse på skolen til at tilmelde betalingen til deres banks betalingsservice.  

Denne betalingsvedtægt er vedtaget af bestyrelsen d. 7. marts 2011 og erstatter herefter den tidligere betalingsvedtægt.

 

Noter til betalingsvedtægt:

Der henvises i øvrigt til siden "Skolepenge"

Til § 1, stk. 2
Elevstyringssystemet finder selv søskende, som har samme folkeregisteradresse. Flytter familien fra hinanden i skoleforløbet, således at børnene får forskellig folkeregisteradresse, kan familien anmode om, at børnene deler moderationen.

Forældrene er selv forpligtigede til  at søge om denne form for moderation ,og forældrene er forpligtigede til selv at gøre skolens administration opmærksom på, hvis moderationen ikke ydes. Forældrene skal ved skolestart hvert år være særligt opmærksomme på de første skolepenge-opkrævninger.

Søskendemoderation til søskende, som har forskellig folkeregisteradresse, ydes ikke med tilbagevirkende kraft.

Til § 2, stk. 5.
Søskende kan ikke få moderation, mens de går i heldagsfritidsordning, da skolen ikke modtager statstilskud til dette.

Til § 3
Da skolepenge-betalingen er fordelt over 12 måneder betales i opsigelsesperioden det fulde beløb inkl. fto, klub, mad m.v, uanset om børnene har forladt skolen eller ej.

Til § 7
Netbank kan ikke bruges ud over første betaling, hvor der samtidig tilmeldes til betalingsservice. Dette sker for at lette det administrative arbejde og for at pengene går ind på rette konti til rette tid.

Skolepengene opkræves på barnets folkeregisteradresse. Hvis barnets forældre ikke bor sammen og ønsker at betalingen skal fordeles på anden måde, er dette skolen uvedkommende og forældrene må via deres banker selv ændre på betalingen og overføre beløb til hinanden.