Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

evaluering-generelt.jpg

Evaluering generelt

På Hareskovens Lilleskole har vi i mange år evalueret aktiviteter og undervisning både med børnene, i hele personalegruppen, i afdelingerne og med forældrene. Ved hjælp af denne fortløbende evaluering har vi hele tiden kunnet justere vores arbejde, så vi kan tilrettelægge en undervisning, der både tilgodeser langsigtede og kortsigtede mål, samt bidrager til at udvikle skolens tilbud.

Definition:

Evaluering er en systematisk retrospektiv vurdering af gennemførsel, præstation og udfald af offentlig virksomhed, som tiltænkes at spille en rolle i praktiske handlingssituationer.
(Vedung)

På HLS er evaluering i praksis lagt ud til de enkelte lærere.
Det er de enkelte lærere, der suverænt bestemmer, hvordan de vil vurdere elevernes udbytte af
undervisningen, og til en vis grad også, hvordan de vil formidle denne vurdering videre til
forældrene. Vi har aftaler om 6 årlige møder med forældrene, deriblandt skole-hjem-samtaler/åben
børnegennemgang.
Aftalen dækker regelmæssig evaluering og regelmæssig orientering af forældrene i de enkelte
klasser i form af nyhedsbreve.

Eksempler på evaluering af undervisningen:

 • Lærerne foretager løbende en vurdering af elevernes udbytte af den daglige undervisning – vurderingen foretages på baggrund af observationer i forbindelse med undervisningen (både i den mundtlige del og ud fra skriftligt arbejde) og meldes ud til forældrene mindst én gang årligt til skole-hjem-samtalen. Hvis der er tale om, at eleven ikke udvikler sig betryggende, henvender læreren sig til forældrene, når tvivlen opstår.
 • Årlige tests af elevernes udvikling og standpunkt i læsning, stavning og matematik (nationale standarder) med henblik på dels en vurdering af de enkelte elevers udvikling og evt. vanskeligheder, så undervisningen kan tilrettelægges optimalt, dels på at vurdere, hvordan eleverne ligger i forhold til de nationale standarder. Resultatet af de forskellige tests præsenteres i forbindelse med forældresamtaler.
 • Lærernes individuelle evaluering af egen undervisning – lærerne foretager løbende evaluering af deres egen indsats: lykkes undervisningen (sker den ønskede læring), hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så alle børn udvikler sig optimalt? Denne evaluering foregår dels undervejs i undervisningsforløbene, dels efter et afsluttet forløb: gik undervisningen som forventet? Hvad skal udvikles/ændres til næste forløb?
 • Evalueringer internt i teamet af fælles undervisningsforløb – drøftelser af, om forløbet levede op til forventningerne/målene. Hvad skal udvikles/ændres til næste forløb?
 • Samtaler med børnene – individuelt: hvad kan barnet selv få øje på? Oplever han/hun, at der foregår læring?
 • Samtaler med børnene - grupper: hvad ved/kan vi? Hvordan kan vi blive dygtigere/klogere? Hvordan kan vi arbejde?
 • Logbogen - i logbogen beskriver barnet med egne ord, hvad hun oplever, hun lærer.
 • Forældrenes vurdering – den løbende oplevelse af egne (og andre) børns udbytte af undervisningen. Dette kommer især til udtryk på 1. Forældremøder­ – referater her fra bliver trykt i skolens blad 2. Skole/hjem-samtaler – både den årlige og de løbende 3. Åben børnegennemgang

Der er tradition for at skolens øvrige aktiviteter (aktiviteter udenfor det daglige skema, rettet mod undervisning/op dragelse/dannelse) bliver evalueret umiddelbart efter, at de er gennemført. Evalueringen foretages af de personer, der er involveret i aktiviteterne, først og fremmest medarbejderne og forældrene, hvor de er involverede.

Øvrige evalueringer på HLS:

 • Fælles aktiviteter med børnene planlagt og gennemført af lærergruppen og evt. FTO – levede forløbet op til forventningerne? Hvad skal udvikles/ændres til næste forløb? Resultatet af denne evaluering nedskrives i internt referat. Aktiviteterne drøftes også med eleverne i form af en klassesamtale: hvad gik godt/skidt/kan ændres?
 • Evalueringer af aktiviteter udført i et samarbejde mellem forældre og personale (fx efter fælleslejren i september, hvor en gruppe forældre melder sig til at deltage i arbejdet på lejren sammen med personalet og efterfølgende evaluerer lejren, eller de forskellige udvalg, hvor der både sidder personale og forældre – også her evalueres indsatsen, bl.a. med henblik på den årlige beretning på generalforsamlingen). Denne evaluering nedfældes skriftligt og bruges i forbindelse med forberedelsen af næste års tilsvarende aktiviteter.
 • Årligt besøg af tilsynsførende. Evalueringen sker på baggrund af observationer i klasserne og samtaler med de involverede lærere og ledelsen. Evalueringen munder ud i en rapport, som offentliggøres i skolens blad og på hjemmesiden. Rapporten diskuteres i lærergruppen og bestyrelsen med henblik på udvikling.
 • Pædagogisk udvalg (personale, leder og forældrerepræsentanter)– udvalgte emner tages løbende op på udvalgsmøderne med henblik på udvikling af skolens pædagogiske tilbud. Pædagogisk udvalg udarbejder et skriftligt referat, som danner grundlag for den årlige beretning i forbindelse med generalforsamlingen. Udvalget tager initiativ til at sætte gang i en bredere debat mellem forældre og personale om pædagogiske emner.
 • Den årlige Generalforsamling – årets aktiviteter og indsatsområder (udvalgt i henhold til virksomhedsplanen) beskrives i beretningen, som gøres til genstand for kommentarer og diskussion på generalforsamlingen. Der bliver udarbejdet et referat, som offentliggøres i skolens blad.

Evalueringer i grupper foretages primært i forbindelse med aktiviteter, hvor der deltager flere voksne.

Evalueringer i grupper foregår som regel på følgende måde:

 • Alle, der har deltaget i aktiviteten inviteres til at evaluere, eleverne dog på separat klassemøde styret af klasselæreren
 • Runde: Alle deltagere i evalueringen giver udtryk for det, de finder væsentligt at fokusere på i evalueringen. De udtrykker også deres vurdering af/syn på de valgte emner.
 • Diskussion: deltagerne udtrykker deres syn på vurderingerne af nogle af de nævnte emner, og vurderingerne gøres til genstand for diskussion: får man andre vurderinger, hvis man ser på sagen fra andre sider? Ikke alle emner fra runden er i fokus – kun de emner, der er stærke meninger om, eller som flere deltagere har haft fokus på/særlig interesse i.
 • Beslutning: det besluttes, hvilke tiltag, der skal udvikles/fjernes/indføres til næste gang aktiviteten løber af stablen.

Procedure for årlig evaluering af undervisningen på HLS:

 • Faglæreren/klasselæreren vurderer undervisningen i forhold til fagmål for eget fag og egen klasse 2 gange om året: 1. i forbindelse med åben børnegennemgang/skole-hjem-samtaler i januar/februar. 2. inden sommerlærerdagene mod slutningen af skoleåret
 • Afdelingen kigger på resultaterne
 • Ledelsen modtager informationer fra afdelingerne 1. efter ½-årsevalueringen med henblik på opfølgning, der får betydning for efteruddannelse, timetal og fagfordeling for det kommende skoleår 2. i god tid inden sommerlærerdagene med henblik på udarbejdelse af Evaluering af den samlede undervisning plus forslag til opfølgning -> fremlægges på de årlige sommerlærerdage i maj/juni)
 • Evalueringen af den samlede undervisning samt den vedtagne opfølgningsplan offentliggøres på hjemmesiden ultimo juni