Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

foraldreaktiviteter.jpg

Forældreaktiviteter

Hareskovens Lilleskole blev i sin tid oprettet af forældre. Siden skolens start har det været et vigtigt grundlag for skolens liv og udvikling, at forældrene blev inddraget i både det daglige arbejde og udviklingen af skolens tilbud.

Forventninger til forældresamarbejdet
Det betyder meget for os, at forældrene deltager i debatter, dialog og praktisk arbejde. Dels får skolens personale mulighed for kvalificeret sparring, dels oplever børnene, at deres forældre er aktivt interesserede i skolens ve og vel og daglige liv. Det betyder meget for børnenes oplevelse af deres daglige ”arbejdsplads”, og forældrene får kendskab til deres barns skolegang. Især er det af stor betydning, at alle forældre deltager i de årlige hytteture, som arrangeres af klassens forældre. Her kan forældrene lære hinanden bedre at kende under hyggelige former og skabe et godt grundlag for det øvrige samarbejde om deres børns skolegang. Også her er det af stor betydning, at børnene mærker, deres forældre bakker op om arrangementet. Hytteturen har stor betydning for sammenhængskraften på skolen.

Lærerplanlægningsdage
2-3 dage om året tager lærere og pædagoger en dag ud af skemaet og planlægger aktiviteterne på skolen/i FTO for det kommende år, diskuterer pædagogiske problemstillinger eller er på fælles kurser. Imens lærere og pædagoger er væk, har forældrene ansvaret for elevernes skole og FTO/klub. På et af de første/sidste forældremøder i året melder forældrene sig til at koordinere og/eller til at stå for enten skole-del eller FTO-del. Vi anbefaler, at aktiviteterne foregår på skolen – her kender børnene rammerne og reglerne. Da vi regner med disse dage som skoledage, er det også vigtigt, der foregår relevant undervisning i skoletiden. Vi anbefaler dog, at forældrene underviser i emner, de er fortrolige med – gerne indenfor deres egne kompetenceområder.

Lejrskole
Børnehaveklasse – 6.kl. tager af sted til Klinteborg en uge i september. Vi tager 10-15 forældre med, som skal hjælpe til i køkkenet og være assistenter i klasserne fra bh – 5. På den måde er det muligt at gennemføre vores lejr under sjove, trygge og spændende former – både for børn og voksne. Vi tager af sted om mandagen og kommer hjem om fredagen, dog tager 5.-6.kl. af sted om søndagen. Her hjælper deres forældre med kørsel, mad, opsætning af lejren (flytte senge) og overnatning.

Hytteture
En weekend om året – fra fredag til søndag – tager klasserne af sted til en koloni eller spejderlejr for at hygge sig sammen, lave mad, spise, lege og i det hele taget lære hinanden bedre at kende. Skolen bidrager økonomisk, men forældrene betaler også en del af turen selv. Programmet tilrettelægges af forældrene, ligesom hytten bestilles af forældrene. Hytteturen bestilles og aftales allerede året før og bliver skrevet ind i årskalenderen, så alle kan planlægge efter det. Det forventes at alle forældre deltager.

Udvalg
Skolen har forskellige faste og løse udvalg, herunder

  • Pædagogisk Udvalg
  • Udvalget diskuterer pædagogiske problemstillinger af aktuel relevans
  • Vedligeholdelsesudvalget, ledet af skolens pedel. Udvalget holder øje med bygninger og arrangerer arbejdsweekends

Bestyrelsen har udarbejdet kommissorier for disse udvalg. Der sidder repræsentanter for alle klasser i udvalgene. Udvalgene holder møder 3-5 gange om året á 2 – 2½ times varighed. Datoerne meldes ud med årskalenderen.

Bestyrelsen
På den årlige generalforsamling vælges 7 repræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen holder ca. 6 møder om året. Herudover har medlemmerne kontaktpersoner i skolens udvalg og deltager i Lilleskolernes kursus for nye bestyrelsesmedlemmer, samt sender repræsentanter til regionsmøder og det årlige repræsentantskabsmøde i Lilleskolerne.

Rengøring
Forældrene har ansvaret for hovedrengøringen i deres barns klasse. Der gøres rent én gang om måneden og denne tjans fordeles mellem klassens forældre af en rengøringskoordinator valgt af og blandt forældrene. Rengøringen foregår efter en plan udarbejdet af skolens rengøringsmedarbejder. Én af rengøringsdagene placeres søndag umiddelbart efter loppemarkedet.
Dette arbejde udføres af forældre for at nedbringe forældrebetalingen og samtidig opretholde et vist niveau på rengøringen.

Arbejdsweekender
Der er 2 arbejdsweekender og én arbejdseftermiddag i løbet af et skoleår. Alle forældre skal deltage mindst én dag i løbet af året. Forældrene fordeles på dagene af vedligeholdelsesudvalget og må så selv bytte indbyrdes. Børnene må hellere end gerne komme med – det har stor betydning, at de ser deres forældre være med til at passe på skolens bygninger og omgivelser. Vi har fx ikke store problemer med hærværk på skolen.

Loppemarked
6. kl.s forældre arrangerer hvert år loppemarked, hvor overskuddet går til at dække udgifterne til 7. kl.’s udlandstur året efter – altså deres egne børns udlandstur.
Arbejdet starter på første forældremøde efter sommerferien, hvor ansvarsopgaverne bliver fordelt: tovholder, kunstbod, mad, bar, underholdning, økonomi, reklame osv. De enkelte grupper holder herefter individuelle møder. Ind imellem samles grupperne til koordineringsmøder. I forbindelse med selve dagen samles alle børn og forældre i 6.klasse og samarbejder om at stable festen på benene og bagefter har de også ansvaret for at rydde op på skolen. Arbejdet evalueres efterfølgende og idéer og erfaringer overleveres til næste års forældregruppe.

Forældremøder
Der afholdes ca.6 forældremøder om året incl. åben børnegennemgang/skole-hjemsamtaler. Det forventes at alle familier er repræsenteret til alle forældremøder. Hvert år vælges en klasserepræsentant.

Husmøder
På skolen holder vi ca. hver anden uge børnehusmøder. Det er altid om fredagen fra 12.10 – 12.55. Her deltager aIle børn og lærere. Forældrene er velkomne til at deltage, hvis de har tid.
I løbet af året kan der også blive afholdt husmøder for forældrene om aftenen, hvor enten Pædagogisk Udvalg, bestyrelsen eller personalet har forberedt et oplæg. Det forventes, at forældrene deltager i disse møder. Det er her, forældrene har mulighed for at få indflydelse på skolens udvikling, afklare forventninger og for-forståelser, diskutere pædagogiske og andre emner og give bestyrelse, udvalg og personalet et godt grundlag at arbejde videre på.

Dette gælder også

Generalforsamlingen
hvor forældrene kan høre om, hvad der er sket i årets løb og hvordan skolens ledelse forestiller sig det/de kommende års arbejde. Her kan man spørge og diskutere, ændre på vedtægter, her vælges bestyrelsen, den tilsynsførende og forældrenes repræsentant i ansættelsesudvalget. Generalforsamlingen afholdes i april måned.

Bliv medhjælpere
Af og til tager klasserne på ekskursioner. På den slags ture skal der være mindst 2 voksne med, og vi bruger gerne forældre som medhjælpere – dels for at spare dyre lønudgifter, dels for at give forældrene lejlighed til at lære børn og lærere bedre at kende.

Forældrearbejdspladser
I 5.kl. sender vi - som et særligt projekt i løbet af året - børnene af sted på ture i små grupper, hvor de skal besøge forældres arbejdspladser. Vi har derfor bl.a. brug for, at forældre med både ”interessante” og ”almindelige” erhverv stiller sig til rådighed for kontakt og besøg af elever fra skolen.