Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

kommunikation.jpg

Forældresamarbejde

Vi laver skole sammen med forældrene

Pkt.1 - Det gode forældresamarbejde
Ptk.2 - Skolens forventninger til forældrene
Pkt.3 - Procedure ved uoverensstemmelse mellem personale og forældre

Det gode forældresamarbejde

Et samarbejde der sker bl.a. gennem:

Forældremøder, herunder Åben Børnegennemgang fra bh – 4.kl. og individuelle skole/hjemsamtaler fra 5.-9.kl.
Fra 5.-9.kl. vil der på mindst ét af forældremøderne være indlagt en trivselsrunde, hvor der fokuseres på trivslen for hver enkelt elev.

Nyhedsbreve og ugeplaner: hyppighed, indhold og form vil variere fra afdeling til afdeling, og fra klasse til klasse. Lærerne bestræber sig på i en kort og præcis form at skabe overblik (fagligt og socialt). Disse breve udkommer på forældreintra. Det forventes, at forældrene selv aktivt holder sig ajour med, hvilke meddelelser skolen udsender via forældreintra.

Forældreintra: den hyppige, informative kontakt mellem skole og hjem sker via forældreintra. Her lægger lærerne ugeplaner, årsplaner og anden information ud.
Kontoret, ledelsen, FTO og udvalgene kommunikerer også via intra,
Hvis man sender en besked til en af skolens medarbejdere, kan man forvente svar i løbet af 1-2 arbejdsdage.

Telefon: samtaler via telefon kan være gode og konstruktive, hvis en sag kræver dialog ud over orienteringsplanet, men ikke er så stor, så den kræver kommunikation ansigt til ansigt. Det forventes, at telefonsamtaler bruges i meget begrænset omfang.

Ad hoc-møder: holdes hvis der er grund til bekymring pga. manglende læring eller bekymrende adfærd. Disse aftales med den enkelte lærer. Man kan evt. lægge besked på kontoret, så læreren efter endt undervisning kan vende tilbage.

Det er vigtigt, at man iagttager almindelig, god etik ved enhver form for kommunikation:

 • Skriv/ring aldrig, når du er vred
 • Hold en god tone
 • Vis åbenhed
 • Relevans
 • Saglighed
 • Undgå personlige angreb

Disse forventninger gælder både mundtlige og skriftlige henvendelse og besvarelser.

Skolens forventninger til forældrene

Vi forventer, at forældrene sørger for, at når børnene møder op i skolen er skoleparate:

 • er udhvilede og har fået morgenmad
 • har deres skoleting i orden (har lavet lektier, har penalhus, bøger og evt. computer med i skoletasken)
 • har det rigtige tøj med/på, så de kan undervises ude så vel som inde
 • har lært at behandle andre ordentligt (herunder at tale ordentligt til og om andre), og har lært behandle skolens og andres ejendom ordentligt

Vi forventer herudover, at forældrene igennem hele skoleforløbet:

 • har sat sig grundigt ind i de forskellige artikler på skolens hjemmeside om værdier, struktur, indhold mm.
 • bakker op om værdigrundlaget og deltager aktivt i udviklingen af skolens tilbud
 • deltager i skolens aktiviteter og arrangementer, herunder Åben Børnegennemgang
 • taler positivt og konstruktivt – både hjemme og ude – om skolens personale, de øvrige forældre og eleverne
 • er indstillede på at tage et fælles medansvar for alle skolens elever – dvs. arbejder sammen med hinanden og skolens personale på at give alle skolens børn en god, tryg og udviklende skolegang. Det enkelte barn skal opleve at forældrene og skolens personale arbejder sammen om dets trivsel, både socialt og fagligt.
 • holder sig orienterede om eget barns skolegang, følger aktivt med i skolens informationer, ugebreve, dagsordener mm. på skolens intranet
 • først og fremmest henvender sig til lærerne/pædagogerne, hvis der er bekymringer eller spørgsmål til skole/FTO. Hvis man fortsat undrer sig, kan man også henvende sig til skolens ledelse og/eller bestyrelsen
 • lægger deres ferie i børnenes skoleferie
 • For overbygningen gælder det, at undervisningen fra tid til anden kan foregå på andre lokaliteter end HLS. Det forventes i den forbindelse at eleverne selv kan transportere sig

”Skolens forventninger til forældrene” tages op på et forældremøde i starten af skoleåret – fx et fælles møde for afdelingen, så især nye forældre i afdelingen (3.kl.’s og 7.kl.’s forældre) bliver orienteret om, hvordan de nye forventninger er.

Særlige forventninger i forbindelse med FTO
I FTO er der daglig kontakt med forældrene, især når børnene bliver afleveret og hentet. Kommunikationen med forældrene foregår derfor samtidig med, at pædagogerne skal tage sig af børnene. Vi henstiller derfor til, at en sådan samtale tager max 5 min.
Hvis der er behov for længere samtaler, må det aftales, så det kan planlægges, at de øvrige ansatte tager sig af børnene.

Procedure ved bekymring/undren/utilfredshed:
Kom med jeres spørgsmål/bekymringer vedrørende FTO direkte til FTO-medarbejderne. Vi forventer, at I spørger ind til episoden for en opklaring af situationen. Husk, sager kan altid ses fra mere end én side. Jeres barn oplever ét, men de øvrige involverede i sagen har måske en helt anden oplevelse.
Hvis Jeres barn har været ude for noget voldsomt, vil vi orientere Jer ved afhentning eller pr. telefon.
Hvis der er utilfredshed med samarbejdet med en pædagog, så lav en aftale om et møde. Her vil 2 ansatte internt i FTO deltage, så sagen kan blive afklaret og samarbejdet kan komme til at fungere igen.
Hvis dette ikke lykkes, kan ledelsen inddrages.

Hvad kan forældrene forvente af skolen i forbindelse med konflikter mellem børnene?
Hvis lærerne/FTO oplever, at der er konflikter med eller mellem børnene i skole- eller FTO/klub-tiden, hjælper de børnene med at løse dem. Hvis sagen er over petitessegrænsen, kan I regne med, at medarbejderne kontakter Jer og orienterer jer om sagen. I visse tilfælde vil orienteringen foregå på intra – det afhænger af konfliktens karakter og størrelse.

Ved uoverensstemmelse mellem personale og forældre 

Vi forventer, at læreren/forælderen i første omgang henvender sig direkte til modparten og forsøger at komme i konstruktiv dialog. Det forventes, at denne dialog bygger på dels en tillid til at begge parter vil barnets bedste, dels en forståelse af at sager altid kan ses fra mindst to sider. Det forventes altså, at parterne har et oprigtigt ønske om også at blive klogere på modpartens forståelse af sagen. Vi lærer børnene, at det er okay at fejle. Dette skal også gøre sig gældende i samarbejdet mellem skole og hjemmet.

Hvis en forælder oplever, at han/hun ikke bliver hørt af personalet, kan skolens ledelse kontaktes. Hvis skolens ledelse heller ikke er lydhør, kan bestyrelsen kontaktes.

Hvis en forældre/en ansat henvender sig til skolens ledelse eller bestyrelsen først, forventes det, at ledelsen/bestyrelsen sikrer, at de implicerede parter føres sammen i konstruktiv dialog.

Både forældre og ansatte har mulighed for at tage en bisidder med til et møde. Denne bisidder har til opgave at lytte med og hjælpe sin part til at komme konstruktivt videre med dialogen.

Hvis der opstår en konflikt i skole/FTO-tiden:
Hvis jeres barn kommer hjem og fortæller om en episode i skole-FTO-tiden, hvor hun oplever, at hun er blevet uretfærdigt behandlet, forventer vi, at I lytter forstående og spørger aktivt ind til barnets oplevelse og også opfordrer barnet til at prøve at sætte sig ind i modpartens synspunkter. Er sagen over petitessegrænsen, skal I kontakte klasselæreren. Klasselæreren kan så gøre noget ved sagen med det samme. Aftal evt. med klasselæreren, om hvorvidt I selv skal kontakte det andet barns forældre. Det er en god idé på forhånd at have aftalt den slags med de øvrige forældre i klassen.
Hvis klasselæreren vurderer, at det er nødvendigt at indkalde børn og/eller forældre til et møde på skolen, vil et sådant blive indkaldt.

Hvis der opstår en konflikt udenfor skoletid:
Hvis jeres barn kommer hjem og fortæller om en episode udenfor skoletid, hvor hun oplever, at hun er blevet uretfærdigt behandlet, forventer vi, at I lytter forstående og spørger aktivt ind til barnets oplevelse og også opfordrer barnet til at prøve at sætte sig ind i modpartens synspunkter.
Kontakt evt. det andet barns forældre og fortæl om episoden. Vær ikke dømmende, men gå aktivt ind for at løse problemet. Betragt de andre forældre som samarbejdspartnere.
Hvis I kan løse problemet nu og her, er det fint. Tolker I, at episoden har konsekvenser for skolelivet (andre børn er involveret, episoden blev ikke løst helt tilfredsstillende) skal I kontakte og informere klasselæreren. Han/hun vil så kontakte de implicerede parter og hjælpe med at løse konflikten evt. med hjælp fra kolleger og ledelse.

Generelt:
Har I bekymringer omkring jeres barn eller skolelivet, skal I kontakte klasselæreren (eller faglæreren, hvis det drejer sig om et konkret fag). I skal ikke vente, til det er for sent.