Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

kommunikation.jpg

Forældresamarbejde

Vi laver skole sammen med forældrene - her kan du læse om:

1. Det gode forældresamarbejde
2. Skolens forventninger til forældrene
3. Procedure ved uoverensstemmelse mellem personale og forældre

1. Det gode forældresamarbejde

Et samarbejde der sker bl.a. gennem:

Forældremøder, herunder Åben Børnegennemgang fra bh – 4.kl. og individuelle skole/hjemsamtaler fra 5.-9.kl.
Fra 5.-9.kl. vil der på mindst ét af forældremøderne være indlagt en trivselsrunde, hvor der fokuseres på trivslen for hver enkelt elev.

Ugeplaner: Hver uge udgiver klasselærer en ugeplan for følgende uge. Ugeplanen er en konkretisering af lærernes faglige årsplaner med angivelse af konkrete opgaver i fagene. Ugeplanen informerer også overordnet om klassens aktuelle status og trivsel. Lærerne bestræber sig på i en kort og præcis form at skabe overblik (fagligt og socialt). Ugeplanerne udkommer på forældreintra. Det forventes, at forældrene holder sig ajour med de meddelelser skolen udsender via forældreintra.

Forældreintra: Den hyppige, informative kontakt mellem skole og hjem sker via forældreintra. Her lægger lærerne ugeplaner, årsplaner og anden information ud.
Kontoret, ledelsen, FTA og udvalgene kommunikerer også via intra.
Hvis man sender en besked til en af skolens medarbejdere, kan man forvente svar i løbet af 1-2 arbejdsdage.

Telefon: Samtaler via telefon kan være gode og konstruktive, hvis en sag kræver dialog ud over orienteringsplanet, men ikke er så stor, så den kræver kommunikation ansigt til ansigt. Det anbefales, at telefonsamtaler kun bruges i begrænset omfang.

Samarbejdsmøder: Hvis der er grund til bekymring pga. manglende læring eller bekymrende adfærd kan både forældre og ansatte foreslå et samarbejdsmøde. Disse aftales direkte mellem forældre og den enkelte lærer eller pædagog. I et samarbejde aftales evt. øvrige deltagere. 

Det er vigtigt, at alle tager ansvar for god etik ved enhver form for kommunikation, så:

 • Skriv/ring aldrig, når du er vred
 • Hold en god tone
 • Vis åbenhed og nysgerrighed frem for at dømme
 • Vær relevant, specifik og saglig
 • Undgå personlige angreb

Disse huskeregler gælder både ved mundtlige og skriftlige henvendelse og besvarelser mellem skole og hjem. 

2. Skolens forventninger til forældrene

Vi forventer, at forældrene sørger for, at børnene møder skoleparate. Det betyder, at:

 • Dit barn er udhvilet og har fået morgenmad.
 • Dit barn har sine skoleting i orden (har lavet lektier, har pennalhus, bøger og evt. opladet computer med i skoletasken (MA/OB).
 • Dit barn har det rigtige tøj med/på, så de kan undervises ude så vel som inde (og rigeligt med skiftetøj).

Vi forventer herudover, at forældrene gennem hele skoleforløbet:

 • Støtter op om skolens dannelsesideal og faglige helhedssyn på undervisning.
 • Bakker op om værdigrundlaget og deltager aktivt i udviklingen af skolens tilbud gennem udvalgsdeltagelse, forældremøder og husmøder.
 • Deltager i skolens aktiviteter og arrangementer, herunder åben børnegennemgang og forældremøder.
 • Taler positivt og konstruktivt – både hjemme og ude – om skolens personale, øvrige forældre og eleverne. Husk at sproget skaber vores virkelighed. 
 • Er indstillede på at tage et fælles medansvar for alle skolens elever – dvs. arbejder sammen med hinanden og skolens personale om, at give alle skolens børn en god, tryg og udviklende skolegang. Det enkelte barn skal opleve at forældrene og skolens personale arbejder sammen om dets trivsel, både socialt og fagligt.
 • Holder sig orienteret om eget barns skolegang, følger aktivt med i skolens informationer, ugeplaner, dagsordener mm. på skolens intranet
 • Først og fremmest henvender sig til lærerne/pædagogerne, hvis der er bekymringer eller spørgsmål til skole/FTO. Hvis man fortsat undrer sig, kan man også henvende sig til skolens ledelse og/eller bestyrelsen. Ledelse og bestyrelse vil altid undersøge, om der er søgt dialog med det nære personale først. 
 • Så vidt muligt holder ferie i børnenes skoleferie
 • Understøtter dit barns selvstændighed, så det f.eks. i OB selv kan transporterer sig til og fra mødesteder uden for skolens område. 

Klasselærer og forældre forventningsafstemmer løbende samarbejdet og de gensidige forventninger.

Samarbejde FTO og forældre
I FTO er der daglig kontakt med forældrene, især når børnene bliver afleveret og hentet. Kommunikationen med forældrene foregår derfor samtidig med, at pædagogerne skal tage sig af børnene. Vi henstiller derfor til, at en sådan samtale holdes kort. Hvis der er behov for længere samtaler, må det aftales, så det kan planlægges, at de øvrige ansatte tager sig af børnene.

Kom med jeres spørgsmål/bekymringer vedrørende FTO direkte til FTO-medarbejderne. Vi forventer, at I spørger ind til episoden for en opklaring af situationen. Husk, sager kan altid ses fra mere end én side. Jeres barn oplever ét, men de øvrige involverede i sagen har måske en helt anden oplevelse.
Hvis Jeres barn har været ude for noget voldsomt, vil vi orientere jer ved afhentning eller pr. telefon med det samme - vi vurderer tilfældets "akuthed" fra gang til gang.

Konflikter mellem børnene:
Hvis lærerne/FTO oplever, at der er konflikter med eller mellem børnene i skole- eller FTO/klub-tiden, hjælper de børnene med at løse dem. Hvis sagen er over petitessegrænsen, kan I regne med, at medarbejderne kontakter jer og orienterer jer om sagen. I visse tilfælde vil orienteringen foregå på intra – det afhænger af konfliktens karakter og størrelse.

Konflikter i skole/FTO-tiden:
I en hverdag med mange børn og aktiviteter kan det hænde, at der sker noget konfliktfyldt som de voksne ikke får øje på med det samme. Hvis jeres barn kommer hjem og fortæller om en episode i skole-FTO-tiden, kan I først og fremmest undersøge om barnet oplever konflikten afsluttet og har fået den fornødne hjælp hertil.

Hvis ikke det er tilfældet forventer vi, at I lytter forstående og spørger aktivt ind til barnets oplevelse og også opfordrer barnet til at prøve at sætte sig ind i modpartens synspunkter. Er sagen over petitessegrænsen, skal I kontakte klasselæreren eller FTO-pædagogen via intra. Klasselæreren og/eller FTO-personalet kan så gøre noget ved sagen med det samme. Konflikter som er opstået i skoletiden vil vi gerne som professionelle have styring på og tage ansvaret for. Det kan være vanskeligt og føles urimeligt som forældre at skulle overtage konflikter, som er opstået i skole og FTO-tiden. 
Hvis klasselæreren vurderer, at det er nødvendigt at indkalde børn og/eller forældre til et møde på skolen, vil I blive kontaktet. I kan under alle omstændigheder forvente at få et opfølgning på situationen, når den er håndteret. 

Hvis der opstår en konflikt udenfor skoletid:
Hvis jeres barn kommer hjem og fortæller om en episode udenfor skoletid, hvor hun oplever, at hun er blevet uretfærdigt behandlet, forventer vi, at I lytter forstående og spørger aktivt ind til barnets oplevelse og også opfordrer barnet til at prøve at sætte sig ind i modpartens synspunkter.
Kontakt evt. det andet barns forældre og fortæl om episoden. Vær ikke dømmende, men gå aktivt ind for at løse problemet. Betragt de andre forældre som samarbejdspartnere.
Hvis I kan løse problemet nu og her, er det fint. Tolker I, at episoden har konsekvenser for skolelivet (andre børn er involveret, episoden blev ikke løst helt tilfredsstillende) skal I kontakte og informere klasselæreren. Han/hun vil så kontakte de implicerede parter og hjælpe med at løse konflikten evt. med hjælp fra kolleger og ledelse.

3. Ved uoverensstemmelse mellem personale og forældre 

Vi forventer, at læreren/forælderen i første omgang henvender sig direkte til hinanden og forsøger at komme i konstruktiv dialog. Det forventes, at denne dialog bygger på dels en tillid til at begge parter vil barnets bedste, dels en forståelse af at sager altid kan ses fra mindst to sider (se huskeregler for god kommunikation). Det forventes altså, at parterne har et oprigtigt ønske om også at blive klogere på modpartens forståelse af sagen. Vi lærer børnene, at det er okay at fejle. Dette skal også gøre sig gældende i samarbejdet mellem skole og hjemmet.

Hvis en forælder oplever, at han/hun ikke bliver hørt eller forstået af personalet, kan skolens ledelse kontaktes og i sidste ende bestyrelsen. 
Hvis en forældre/en ansat henvender sig til skolens ledelse eller bestyrelsen først, forventes det, at ledelsen/bestyrelsen sikrer, at de implicerede parter føres sammen i konstruktiv dialog.

Både forældre og ansatte har mulighed for at tage en bisidder med til et møde. Denne bisidder har til opgave at lytte med og hjælpe sin part til at komme konstruktivt videre med dialogen.

revideret 05.07.23