Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

tilsynsforende.jpg

Tilsynsførende Søren Hedegaard

Som tilsynsførende skal jeg tilse at skolen lever op til lovens krav om at give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Dette tilsyn kræver at jeg foretager mindst et årligt tilsyn og overværer undervisningen på skolen og at jeg årligt udarbejder en skriftlig erklæring om tilsynet til forældrekredsen. Erklæringen offentliggøres på skolens hjemmeside.

Jeg skal vurdere følgende og skrive resultatet af vurderingen i tilsynserklæringen:

  • Elevenes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk
  • Om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves af folkeskolen
  • Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Fra og med januar 2012 krævede undervisningsministeriet, kvalitet og tilsynsstyrelsen, at de tilsynsførende uddannedes og certificeredes til tilsynet.

Denne certificering har jeg gennemgået, og jeg opfylder således det nye krav.

Efter aftale med Skoleleder Lise Bro Rasmussen, har jeg med henvisning til offentlighedskravet, valgt at anonymisere de lærere, hvis undervisning jeg har overværet når jeg har ført tilsyn.

Kort præsentation af min baggrund i relation til opgaven som tilsynsførende:

Efter nogle år i arbejdet med socialt belastede børn og unge på Lundevang Skole i Gladsaxe, fik jeg ansættelse som lærer på Hareskovens Lilleskole (1976). Jeg var klasselærer og en længere årrække lærerrådsformand og lærernes repræsentant i bestyrelsen. Jeg sad herudover i ansættelses- og optagelsesudvalget. Skolen gav plads til nytænkning, og var en vidunderlig arbejdsplads for mig som ung lærer. Jeg havde rige muligheder for at bidrage til den altid igangværende skoleudvikling.

Jeg fik herefter ansættelse på Gentofte Seminarium (1984). Udover undervisning i de æstetiske og kulturelle fag, var jeg studievejleder, formand for FU, fagkoordinator og havde ansvar for praktik. I denne stilling kvalificerede jeg mig til lektor (2001).

Herefter, som Projekt Manager arbejdede jeg i Berlin,(2006) i en helt anden branche, med organisationsudvikling og ledelsesarbejde i centrum.

Jeg blev ansat som souschef på en folkeskole i København: Skolen på Islands Brygge i 2009 og blev samme sted skoleleder (konstitueret) samme år.

Sideløbende med min hverdag på skolen tog jeg diplomuddannelse i ledelse, (2012). Jeg er nu ansat som skoleleder på Ørestad Friskole (2012 -)

I mit civile liv som forælder til 3 børn der har gået i lilleskole, har jeg siddet i skolebestyrelsen, en hel del år som formand. Jeg erklærer åbent stor kærlighed til Hareskovens Lilleskole som jeg ønsker alt godt.