Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

vedtaegter.jpg

Vedtægter for den selvejende institution

HARESKOVENS LILLESKOLE

 

Hjemsted og formål

§ 1

Hareskovens Lilleskole er en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution oprettet i 1965 med hjemsted i Ballerup kommune, Skovbovænget 124. CVR 21 697 028

Stk. 2. Skolens formål er at drive en friskole med børnehave­klasse og 1. - 9. klasse efter lov om friskoler og private grund­skoler m.v.


Forældrekreds

§ 2

1) Forældrekredsen består af de personer, som har forældremyndigheden over elever på skolen,

2) forældrenes rettigheder efter vedtægterne tilkommer den eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven, og

3) skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed, jf. dog stk. 2.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

§ 3

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder at skolen giver en undervis­ning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folke­skolen, jvf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. De nærmere regler for valg af tilsynsførende og varetagelse af til­synet fremgår af Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser om friskoler, som optages som bilag i vedtægterne. 

Skolens drift

§ 4

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, efter lov om friskoler og private grundskoler, ved egendækning, fx skolepen­ge for eleverne, forældrebetaling til skolefritidsordning samt eventuelt bidrag fra støtteforeningen og andre.

Stk. 2.  Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder sko­len og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegå­else af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedring af undervisningsmate­rialer, byggeforanstaltninger o. lign. 

Stk. 4. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Lov om friskoler og private grundskoler mv. og må ikke anbringes på konti mv., som andre end skolen har rådighed over.


Generalforsamlingen

 

§ 5

Generalforsamlingen består af forældrekredsen, jvf. § 2, stk. 

Stk.  1. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Forældrekredsens medlemmer indkaldes af bestyrelsen til generalforsamlingen med almindeligt brev, via Forældreintra eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 30 dages varsel. Dagsorden og bestyrelsens beretning gives til forældrekredsen ved almindeligt brev, via Forældreintra eller som taskebrev senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Forelæggelse af revideret regnskab til orientering.

4) Fremlæggelse af årets budget til orientering.

5) Orientering om eventuelle ændringer i vedtægterne pålagt os af Undervisnings-

    ministeriet.

6) Indkomne forslag.

7) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen i henhold til § 8

8) Eventuelt. 

Stk. 3. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære general­forsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før af­holdelsen. Forslag bekendtgøres for forældrekredsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 7. Hvert medlem af forældrekredsen kan afgive én stemme. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde. Der kan ved valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen gives fuldmagt, til den person man deler forældremyndighed med.

Afstemning sker skriftligt, hvis det ønskes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer ved valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

Stk. 5. Der føres protokol over det på generalforsamlingen ved­tagne. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen øn­sker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt ind­kaldes af bestyrelsen, når et mindretal på tre medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/5 af forældrekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelse sker ved almindeligt brev til forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Ind­kaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. 

§ 7

Bestyrelsen og generalforsamlingen kan i fællesskab træffe beslutning om ændring af vedtægten, dog undtaget ændringer, som bliver pålagt os af Undervisningsministeriet. Disse ændringer skal dog meddeles forældrekredsen i første skoleblad efter at ændringen er foretaget, og på førstkommende generalforsamling.

Beslutning om ændringer i vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor. Bestyrelsen træffer beslutning om vedtægtsændringer ved almindelig stemmeflertal.

Stk 2. Vedtægtsændringer er kun gældende, når de

1) indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen,

2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer,

3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og

4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening.

Stk. 3. Beslutning om nedlæggelse af skolen kan kun ske ved vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og kræver at mindst 2/3 af de fremmødte på begge generalforsamlinger stemmer herfor.

 

Bestyrelsens sammensætning

§ 8

Bestyrelsen består af syv medlemmer, der alle vælges af forældrekredsen på generalforsamlingen. To medlemmer skal vælges af og blandt forældrene til elever på skolen. Valghandlingen sker efter samme regler som i bekendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende.

Der skal vælges 2 suppleanter af og blandt forældrekredsen. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år og afgår med tre medlemmer og fire medlemmer årligt. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år to suppleanter af forældrekredsen på generalforsamlingen.

Stk. 2.a. Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløb af medlemmets valgperiode, indtræder 1. suppleanten for den valgperiode, der er gældende for det afgående bestyrelsesmedlem.

Stk. 2.b. Ved stemmelighed for suppleanter på den ordinære generalforsamling, konstituerer bestyrelsen på førstkommende møde efter ordinære generalforsamling 1. og 2. suppleant. Suppleanterne skal deltager i dette møde. 

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5, og  bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 4. Skolens leder og andre ansatte ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyr­elsen, når de samtidig er medlem af forældrekredsen.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til sko­len og kan ikke være medlem af en bestyrelse ved en skole inden for samme skoleform.

Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv.  Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 9.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

Stk. 10. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen ved skolens generalforsamling, kan i funktionsperioden afsættes på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 9

Bestyrelsen kan beslutte at skolens leder, en repræsentant for skolens ansatte og suppleanter til bestyrelsen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager om enkeltpersoner, kan bestyrelsen suspendere skolelederens og/eller repræsentanten for de ansattes mødedeltagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen beslutter fra sag til sag og ud fra saglige grunde, om et møde/punkt på et møde er åbent for forældre og ansatte, og angiver dette i den aktuelle dagsorden.

 

Bestyrelsens opgaver

§ 10

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvar­lig overfor undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og skolens vedtægt.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og forældrebetaling for skolefritidsordning.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter en betalingsvedtægt vedrørende betaling af skolepenge, opsigelse o.lign.

Stk. 4  Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert spørgsmål, som bestyrelsen ønsker at træffe beslutning om med mindre kompetencen er tillagt generalforsamlingen.

§ 11

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder, der overfor bestyrelsen har det daglige pædagogiske ansvar, ligeledes har den daglige pædagogiske ledelse og ansvar overfor Undervisningsministeriet og forældrekredsen.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter fastansat personale. Bestyrelsen afskediger skolens per­sonale efter indstilling fra skolens le­der.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

§ 12

Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbej­des retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen er ansvarlig for at, regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler. Udarbejdelse af årsrapport, revision og afslutning, skal være afsluttet inden udgangen af april måned. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvilken revisor skolen anvender. Revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Alle bestyrelsesmedlemmer underskriver regnskabet og afgiver en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 2. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter og regnskaber, som er godkendt i bestyrelsen, samt kendskab til revisionsprotokoller. Bestyrelsen kan give retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger som er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 13

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelsen til bestyrelsens møder skal ske. Forretningsordnen optages som bilag til skolens vedtægter.

 

Inhabilitet og tavshedspligt

§ 14

Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt gælder for bestyrelsen, skolens leder, andre ansatte på skolen samt tilsynsførende.

 

Tegningsret

§ 15

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolen leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næst­formand. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gi­ves prokura. 

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om køb salg og pantsætning af fast ejendom. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer.

Nedlæggelse

§ 16

Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af generalforsamlin­gen, jvf. § 7, stk. 3. Såfremt bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, træffer bestyrelsen beslutning om nedlæggelse af skolen.

Stk. 2. Ophører skolen med at drive skoleformål i overensstem­melse med friskoleloven, skal den nedlægges.

Stk. 3.  Det påhviler bestyrelsen omgående at orientere undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 3a. Endvidere påhviler det bestyrelsen at orientere ministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

 

Stk. 3b. Det påhviler bestyrelsen ved skolens nedlæggelse, at forældrekredsen umiddelbart herefter orienteres om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor.

Stk. 4. Eventuelle overskydende midler, med Undervisningsministeriets godkendelse, skal anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m. v. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. i så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller overgået til skifte­retten. 

Stk. 5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens ak­tiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af sko­lens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtæg­ter­ne.

 

Ikrafttræden

§ 17

Vedtægterne træder i kraft ved offentliggørelse på skolens hjemmeside.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen følge lovgivningen. Bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen

Vedtægterne er efterfølgende justeret som følge af henvendelse fra undervisningsministeriet 4.august 2014. Justeringerne er godkendt på bestyrelsesmøde 11.12.14

Ved henvisninger til lov om friskoler og private grundskoler forstås lovbekendtgørelse nr. 764 af 6. juli 2006.

 

11.12.14 bestod bestyrelsen af følgende medlemmer:

Rune Bundesen, formand

Syvendehusvej 37

2730 Herlev                                                                           

........................................................         

Terkel Skårup, næstformand

Skovbovænget 119                                 

2750 Ballerup                                         

........................................................         

Henrik Sørensen

Ellegårdsvej 16 E

2750 Ballerup

........................................................

Lisbet Fibiger

Egebjerg Bygade 2, 2.

2750 Ballerup 

………………………………….

Marianne Mølgaard Christensen

Hyldemosen 54

2730 Herlev

………………………………….

Niels Damgaard

Torsagervej 3

2750 Ballerup

 ……………………………………

 Anna Nørrelund Olsen

Solbrinken 29

2750 Ballerup

 …………………………………….

                                                                                                             

Bilag

Bilag 1 A

Bilag optaget i vedtægter for Hareskovens Lilleskole:

Den eller de af forældrekredsen udpegede tilsynsførende fører tilsyn med, at skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der skal føres tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Tilsynet føres ved, at den tilsynsførende på eget initiativ aflægger skolen besøg. Den tilsynsførende kan i den forbindelse overvære undervisning og andre aktiviteter på skolen. ligesom den tilsynsførende ved drøftelser med lærere, forældre og elever kan danne sig et indtryk af, om skolens undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen skal på den tilsynsførendes begæring udlevere de oplysninger, der har betydning for tilsynet.

Vegtægterne er offentliggjort på hjemmesiden den 12.12.2014.