Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

vedtagter-stotteforening.jpg

Vedtægter for Støtteforeningen for Hareskovens Lilleskole

§ 1.   

Foreningens navn er ”Støtteforeningen for Hareskovens Lilleskole”.
Dens hjemsted er Ballerup Kommune.

§ 2.

Stk. 1.
Foreningens formål er at støtte Hareskovens Lilleskole.

Stk. 2.  
Dette formål søges blandt andet nået:
- ved at opkræve et foreningskontingent,
- ved at opkræve et indmeldelsesgebyr fra forældre med børn på skolen

§ 3.

Stk. 1. 
Som medlem kan optages alle.
 
Stk. 2.
Forældre, der har børn i skolen, skal være medlem af foreningen.
 
Stk. 3.
Medlemmerne optages enten med et forældrepar som medlem eller som enkeltmedlemmer.

§ 4.

Stk. 1.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
 
Stk. 2.
Kontingentet betales forud d.1/11  hvert år.
 
Stk. 3.
Indmeldelsesbeløbet fra forældre med børn i skolen fastsættes i overensstemmelse med de regler, der gælder for Hareskovens Lilleskole og tilbagebetales ikke ved barnets udmeldelses af skolen.

§ 5.

Stk. 1.  
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der konstituerer sig selv.
 
Stk. 2.
Bestyrelsen er ulønnet og vælges af den ordinære generalforsamling.
Derudover vælges 2 suppleanter og 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 
Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen således at der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og 3 på valg i lige år. De 2 suppleanter og revisoren vælges for et år ad gangen. Såfremt det bliver nødvendigt for suppleanten at indtræde i bestyrelsen for et medlem, sidder suppleanten for den periode bestyrelsesmedlemmet ville have siddet. Ved stemmelighed for valg af suppleanter, konstituerer bestyrelsen en 1. og 2. suppleant på 1. møde efter generalforsamlingen. Afgår revisoren i valgperioden, skal der straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel og vælges en ny revisor.
 
Stk. 4.
Genvalg kan finde sted.

§ 6.

Stk. 1.
Referat af forhandlinger og alle beslutninger indføres i foreningens forhandlingsprotokol.
 
Stk. 2.
Foreningen tegnes af mindst 2 af bestyrelsens medlemmer.

§ 7.

Stk. 1.  
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
 Undtaget er dog fastsættelse af indmeldelsesbeløbet fra forældre med børn i skolen, jf. § 4. stk.3.
 
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af April måned.
 
Stk. 3.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer ønsker dette. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 1 uges varsel og indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
 
Stk. 4.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal af bestyrelsen ske med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Udførlig dagsorden uddeles på generalforsamlingen.

§ 8.

Stk. 1.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
 
Stk. 2.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, med mindre andet er fastsat i vedtægterne.
 
Stk. 3.
Kun de fremmødte medlemmer er stemmeberettiget. Hvert medlem har en stemme, dog har forældrepar, der er optaget so et medlem, hver sin stemme.
       
Stk. 4.
Såfremt et medlem ønsker det, foretages afstemningen skriftligt. Ethvert medlem kan begære et forslag afgjort ved afstemning.

§ 9.

Stk. 1.  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
Stk. 2.
Regnskabet tilstilles revisorerne senest den 01.Marts

§ 10.

Stk. 1.
Foreningens vedtægter kan ændres, såfremt en generalforsamling vedtager dette med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal være optaget som et punkt på dagsordenen.
 
Stk. 2.  
Til gyldig beslutning om foreningens ophør, kræves der vedtagelse med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
 
Stk. 3.
Foreningens mulige overskud tilfalder institutionen Hareskovens Lilleskole. Hvis denne ikke eksisterer, anvendes overskuddet efter generalforsamlingens beslutning til fremme af et almennyttigt pædagogisk formål.
 
 
Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling d.25/04 2007