Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

optagelse.jpg

Optagelse

Vi har startet 2 bh. klasser op i august (2019), og der er stadig enkelte ledige pladser.

Vi har derudover enkelte ledige pladser i 8. kl. Ring for mere information 44 98 82 10.

I 2020 optager vi kun 1 bh. klasse. 

Ved indmeldelse  

Ønsker du dit barn optaget på Hareskovens Lilleskole skal du udfylde et ansøgningsskema. Du kan hente skemaet ved at klikke her: 

ansøgningsskema Word-skabelon bedst på PC: Udfyld skabelonen, gem, print og underskriv - send herefter ind til os.
ansøgningsskema PDF bedst på andre enheder: Print, udfyld og underskriv - send herefter ind til os.


Husk at svare uddybende på de medfølgende spørgsmål, hvis barnets alder gør det muligt. Det er vigtigt for os.

Vi har mange, der gerne vil høre om skolen, så vi har desværre af tidsmæssige årsager ikke mulighed for at invitere jer til en rundvisning med orientering om skolen før, der er en ledig plads til jeres barn.

Det er skolens politik, at vi skal orienteres, hvis I har haft kontakt med pædagogisk/psykologisk rådgivning vedr. jeres barn, og om barnet i børnehaven har været omfattet af støtteforanstaltninger. Vi kræver ligeledes tilladelse til at kontakte børnehave/tidligere skole for en udtalelse.

Vi tager forbehold for særlige pædagogiske forhold, som kan betyde, at vi ikke optager flere elever i en given klasse til trods for, at der er ledige pladser. 

 
Ved optagelse til børnehaveklasse

 • Vi optager max. 22 elever pr. klasse
 • Søskendebørn har fortrinsret til en plads, men er ikke garanteret en plads.
 • I efteråret året før børnehaveklasse-start, gennemgås alle ansøgninger, og der indkaldes til et introduktionsmøde for forældrene til de første 35 børn på ventelisten. Mødet afholdes i september.
 • I oktober inviteres de første 35 børn på ventelisten til en undervisningstime med sang og bevægelse i Rytmiksalen. I den time, det varer, afholder vi et informationsmøde for forældrene, hvor et medlem af bestyrelsen fortæller, om de forventninger, der er til til at være forældre på Hareskovens Lilleskole.
 • Derefter indkaldes "nye" familier på skolen til en optagelsessamtale. I denne samtale deltager både forældre og barn. Fra skolen deltager børnehaveklasselærer og pædagog samt skolens leder.  Forældre med søskendebørn på skolen inviteres til møde, i det omfang skolen er i tvivl om barnets modenhed eller om vi i tilfælde, hvor barnet har særlige udfordringer, er i stand til at løfte opgaven til gavn for barnet.

 • Herefter sammensættes klassen efter følgende prioriterede kriterier:
  a) Hensynet til klassen som en velfungerende enhed (trivsel, dynamik og læring) 
  b) Det enkelte barns behov i forhold til skolens pædagogiske rammer og økonomi. 
  c) Overenstemmelse mellem forældres og skolens værdigrundlag
  d) Søskende på skolen
  e) Ligelig fordeling af køn
  f) Tidspunkt for opskrivning

 • Snarest  muligt efter samtalerne gives besked, om man er optaget i børnehaveklassen. Som regel primo december.
 • Når forældrene har indbetalt det opkrævede indmeldelsesgebyr på 900 kr. til skolens støtteforening, er barnet endeligt optaget

Når klassen er etableret og vi ved, hvilke børn, vi har optaget indkalder klassens lærer(e) forældre til en samtale om hverdagen i den nye børnehaveklasse og de forventninger, vi har til jer.
Spørgsmål vedr. optagelse i ny børnehaveklasse til telefon 4498 8210.


Ved optagelse senere i skoleforløbet

Vi optager nye elever løbende med udgangspunkt i elevtallet på det pågældende klassetrin og på basis af en vurdering af, om det er pædagogisk hensigtsmæssigt at optage nye elever. Jeres barn kommer i betragtning til optagelse på skolen ved, at I fremsender et udfyldt ansøgningsskema til skolen med post eller til mailadressen: mail@hareskovenslilleskole.dk. Det er i den anledning vigtigt, at I også udfylder de vedlagte spørgsmål og giver en uddybende beskrivelse af jeres barn. Vær opmærksom på, at vi i forbindelse med optagelse senere i skoleforløbet ikke altid følger ventelisten, da vi anlægger et helhedssyn på optagelsen, hvor vi vurderer overensstemmelse mellem den enkelte elevs ressourcer og klassens trivsel. Optagelse senere i skoleforløbet bygger altså på et skøn, som beror på en subjektiv vurdering af ansøgerbarnets mulighed for at falde godt til i klassen samt klassens generelle trivsel.  

Når vi går i gang med optagelsesrunde, vil I blive inviteret til en indledende samtale og rundvisning ved skolens ledelse. Hvis der stadig er basis for optagelse, indkalder skolen til en anden samtale med jer forældre og jeres barn. Vær opmærksom på, at det er et krav, at I giver tilladelse til, at vi indhender oplysninger fra tidligere skole/institution og/eller PPR og at endelig optagelse er betinget af, at vi modtager disse oplysninger.